جشن روز جمهوری اسلامی ایران در بیشکک به روایت عکسها


روز قبل به رویداد روز جمهوری اسلامی در مقر سفارت ایران در بیشکک، خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک اجتناب کرده اند برگزاری مراسم برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

{در این} مراسم سعید خرازی فرستاده جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان، پرویز قاسمی رایزن زیبایی شناختی ایران در بیشکک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری مهمانان ایرانی حضور داشتند.

فرستاده جمهوری اسلامی ایران ذکر شد: در حال حاضر در ایران سالگرد رفراندوم سراسری است کدام ممکن است در سال ۱۳۵۸ پس اجتناب کرده اند سقوط رژیم پهلوی کدام ممکن است مورد حمایت آمریکا بود، به ساختمان جمهوری اسلامی رأی گرفت. همه پرسی ۲ روزه سراسری در ۹ اسفند ۱۳۵۷، ۹۸.۲ سهم افراد ایران را {برای تغییر} نظام سیاسی ملت تایید کردند.

فرستاده ایران افزود: در حال حاضر عالی روز فراموش نشدنی برای هر ایرانی است. ما مفتخریم کدام ممکن است زیر این پرچم اقامت می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد دستاوردهای ملت بوده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم ایران الگوی دیگران باشد.

اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است عنوان خدا – الله – ۲۲ بار بر روی نمادهای دولتی {در این} ملت اشاره کردن شده است. این پرچم آرم دهنده تغییراتی است کدام ممکن است ایران اجتناب کرده اند ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سه نوار افقی برابر همراه خود بی تجربه، سفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرشکی {تشکیل شده است}.

بالا پیام/.
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید