حاضر لایحه ای در کنگره علیه لغو ممنوعیت ورزش سپاه پاسداراناعضای کنگره لایحه ای را برای جلوگیری اجتناب کرده اند اقدام بالقوه کاخ سفید برای بردن سپاه پاسداران ایران اجتناب کرده اند فهرست “تروریست ها” توصیه شده کرده اند.