حضور آزادانه وزیر بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکوچیچدیدار دلپذیر خدمه سراسری فوتبال ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلهر تماشاگران ویژه ای داشت.