حقوق بازنشستگان ۱۴۰۱ چقدر باید افزایش یابد؟


به گزارش پایگاه خبری صراط، بر ایده ماده ۱۱۱ قوانین تامین اجتماعی، «میزان مستمری اجتناب کرده اند کارافتادگی کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری بازماندگان تحت هیچ شرایطی نباید کمتر اجتناب کرده اند حداقل دستمزد منصفانه کارمند روال باشد.» طبق ماده ۹۶ این قوانین «گروه موظف است» نسبت به افزایش اجتناب کرده اند کارافتادگی مجموع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع مستمری وراث در فواصل کمتر اجتناب کرده اند منصفانه بار در سال همراه خود ملاحظه به افزایش ارزش مسکن همراه خود تصویب قوانین اساسی اقدام نماید. هیات وزیران.» اجرای درست این ۲ ماده قانونی یکی اجتناب کرده اند مهمترین مطالبات بازنشستگان در بخش حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری است با این حال خواه یا نه ملاحظه به این ۲ مولفه در افزایش حقوق بازنشستگان کفایت می تنبل؟سال ۱۴۰۱ ?

چقدر مستمری باید افزایش یابد؟

حسن صادقی (رئیس اتحادیه ایثارگران کانون کارگری) همراه خود تاکید بر اینکه افزایش مستمری باید متاثر اجتناب کرده اند نحوه محاسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش حقوق کارمندان باشد، ذکر شد: شورای برتر به ماده ۹۶ قوانین تامین اجتماعی پایبند است. بحث ارزش های خانه

وی یکپارچه داد: بر این ایده باید ۵۷.۴ سهم به حداقل دستمزد گروه تهیه کنید اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸ سهم به معمولی حقوق اضافه شود، جدا از این ۵۱۵ هزار تومان، دستمزد اساس ۳۸ سهم افزایش خواهد یافت.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان گروه کارگری تاکید کرد: در هر مورد دیگر قطعا بازنشستگان به هر اتفاقی کدام ممکن است حدس و گمان به بیفتد اعتراض می‌کنند، این مثبت است غیرقابل قبول است.

افزایش ۲۵ درصدی معوقات تعدیل مستمری ۱۴۰۰

وی افزود: همراه با تقاضا ما برای اجرای داروها ۱۱۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶ قوانین تامین اجتماعی، بازپرداخت ۲۵ سهم معوقات درمورد به اصلاح ۱۴۰۰ نیز اجتناب کرده اند مطالبات انتقادی بازنشستگان است. محاسبه این ۲۵ سهم باید بر ایده حداقل دستمزد ۱۴۰۰ باشد. یعنی ۲۵ سهم حداقل دستمزد ۱۴۰۰ باید محاسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حقوق همه بازنشستگان گروه تامین اجتماعی واریز شود.

صادقی افزود: اینکه برخی می گویند بدست آمده کننده حق این ۲۵ سهم را ندارد، صحت ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اقشار تامین اجتماعی باید اجتناب کرده اند این ۲۵ سهم معوقه تعدیل ۱۴۰۰ بر ایده محاسبات حداقل حقوق ۱۴۰۰ بهره مند شوند. ”

رئیس اتحادیه پیشکسوتان ملت در ادعا ای همراه خود خاص اینکه افزودن این ۲۵ سهم به مستمری ها فشاری به گروه تامین اجتماعی وارد نمی شود، ذکر شد: ۵ سهم از دو میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه هزار تومان کدام ممکن است مبنای . اجتناب کرده اند حقوق سال قبلی تقریباً ۶۰۰ هزار تومان مصوب شورای برتر شکل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون استثنا باید به حقوق بازنشستگان اضافه شود.

اینکه قوانین ملاک تصمیم گیری دستمزد بازنشستگان باشد

قائم مقام دبیرکل خانه کارمند ذکر شد: کسانی هستند کدام ممکن است می گویند گروه تامین اجتماعی ضرر بودجه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی تواند} این حقوق ها را تیز کردن تنبل. با این حال باید ذکر شد کدام ممکن است همراه خود افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ کل بودجه گروه پانصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ هزار میلیارد تومان تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این پانصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ هزار میلیارد تومان به پانصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. تأثیر عقب کشیدن خاصی بر نهاد تهیه کنید اجتماعی نخواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری تأثیر مثبتی بر مسکن بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش نسبی امکانات کسب آنان می تواند داشته باشد.

صادقی تصریح کرد: گروه تامین اجتماعی، مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیات امنای این گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این وزیر کار در افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ باید این سه مولفه را سبک تذکر قرار دهند در هر مورد دیگر به هر منصفانه اجتناب کرده اند آنها مراقبت نشده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد غفلت قرار خواهد گرفت. بازنشستگان مخالفت کردند.

وی تاکید کرد: قاطعانه می گویم قوانین مداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبه شورای برتر کار معیار ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای هر مستمری بگیری اعمال شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید معوقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات ما باید اجتناب کرده اند گروه تامین اجتماعی باشد. تیز کردن.» ادعا کردن غیر اجتناب کرده اند این برای ما باورپذیر نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین باید ملاک حرکت مسئولان باشد.

رئیس صفحه بحث صنفی ایثارگران کانون کارگری ذکر شد: دارایی ها ما همراه خود ماده ۴۱ قوانین کار گفته می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماده مزایای بیشتری برای بازنشستگان به در کنار دارد، به همین دلیل می خواهیم اصول به طور درست اجرا شود.

۱۴۰۰ سال اجتناب کرده اند اجرای قوانین مطابقت حقوق بازنشستگان می گذرد

چون آن است الصادقی در {پاسخ به} سوالی دانستن درباره سال ۱۴۰۰ بازنشستگان ذکر شد: سال ۱۴۰۰ سال بدی برای بازنشستگان نبود. امسال تعدیل بازنشستگی اجرا شد کدام ممکن است برای ما دستاورد بزرگی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بازپرداخت رهن های این قشر کدام ممکن است اتفاق خوبی در سال ۱۴۰۱ بود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان اتحادیه تصریح کرد: اگر این مولفه هایی کدام ممکن است گفتم با توجه به حقوق بازنشستگان اعمال شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد گروه تامین اجتماعی مبنی بر اجرای تعهدات شخصی در قبال بازنشستگان همراه خود تصریح صریح تایید تبدیل می شود: طبق قوانین می توانیم. امیدوارم سال جدید سال خوبی باشد.» بازنشستگی.