خواستن به رشد تقویت می کند اطلاعات بنیان برای ماموریت های شهرستانی/دولتی حاضر مانکن رشد خوشه محور اساساً مبتنی بر اطلاعات


بر مقدمه مطالعات شفافدر گزارش های زودتر تبصره شده است کدام ممکن است در متعدد اجتناب کرده اند ملت ها، نمایندگی های اطلاعات بنیان در بحث افزایش {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل تعیین مقدار کار کردن دقیق خوب نمایندگی اطلاعات بنیان برای ایجاد اینکه کدام نمایندگی تاثیر دقیق بر ساخت هر دو ساخت دارد، فوق العاده مهم هستند. تعمیر نیازهای خاص

برای باور این تأمل جدید در اقتصاد ایران، اجباری است مقامات هم در ماموریت‌های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در بخش پوشش‌های حمایتی، کبریت همراه خود جهت‌گیری سرمایه‌گذاری مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم راه‌آهن، همراه خود آن سازگار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهر شد شخصی را تنظیم دهد. ساخت • عرف ساخت اطلاعات بنیان فوق العاده حیاتی است.

موقعیت بی نظیر مقامات در تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای ساختار رشد نمایندگی های اطلاعات بنیان

{در این} بحث مقامات شناخته شده به عنوان برتر ترین تجهیزات اجرایی ملت موقعیت اصلی ای دارد. گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه سند آمایش سرزمین ایران را تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب کرد کدام ممکن است بر مقدمه آن قابلیت ها در هر استان خاص شد.

همراه خود ملاحظه به این موضوع مقامات ممکن است اجتناب کرده اند این سند شناخته شده به عنوان خوب سند مقدماتی استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار کامل رشد اطلاعات اساساً مبتنی بر اطلاعات را حاضر تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع اجتناب کرده اند اهمیت ویژه ای برخوردار است از هر استانی ممکن است بر مقدمه عملکرد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های منحصر به شخص شخصی اجتناب کرده اند کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارها حمایت تدریجی. سازندگان اطلاعات در زمینه های می خواست.

این این سیستم باید همراه خود دقت طراحی شود به همان اندازه خوب نهاد دولتی نتواند تمام وظایف شخصی را در طولانی مدت سال شناخته شده به عنوان دستاورد راه اندازی شد تدریجی. این این سیستم باید استفاده شده باشد به همان اندازه شاهد ورود اهالی اطلاعات به ماموریت های دولتی چه در بعد عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در رئوس مطالب ماموریت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در بخش اجرا باشیم.

در جاری حاضر یکی اجتناب کرده اند مشکلات بی نظیر نمایندگی های اطلاعات بنیان اینجا است کدام ممکن است فضای آزمایشگاهی محدودی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عموماً در پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تهران مستقر هستند. اسبابک ها فوق العاده به سختی موجود است کدام ممکن است این نمایندگی ها اجتناب کرده اند گلخانه خارج شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد مرحله اقتصادی شوند.

{برای تقویت} این بنگاه ها، مقامات باید منطقه را برای ورود آنها به صنایع مختلف تحمیل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحویل داد زمان در مواردی کدام ممکن است هر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان ای اجتناب کرده اند ملت خواستن دارد، بنگاه های اطلاعات بنیان را به صنایع آنها تزریق تدریجی. در برخی استان ها صنایع بزرگی داریم، با این حال در عین جاری مشکلات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار آب در آن استان ها فوق العاده بیش از حد است.

یکی اجتناب کرده اند مهمترین کاربردهای نمایندگی های اطلاعات بنیان افزایش {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآوری اجتناب کرده اند طریق افزایش مرحله فناوری ساخت است. این نمایندگی ها می توانند همراه خود حاضر راهکارهای جدید برای افزایش {بهره وری} نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب به طور قابل توجهی در صنایع عظیم، موقعیت کلیدی ایفا کنند.

مثال تولید دیگری صنعت خودرو است. نمایندگی های اطلاعات بنیان می توانند موقعیت محوری در ساخت اجزا می خواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو ارتقای استاندارد اجزا ساخت موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان خودرو داشته باشند. استفاده اجتناب کرده اند اطلاعات بعدی ممکن است {بهره وری} را افزایش دهد کدام ممکن است در پایان به خودروسازان برای افزایش سودآوری {کمک می کند}.

بعد از همه باید ملاحظه داشت کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند بی نظیر ترین کاربردهای نمایندگی های اطلاعات بنیان، رشد نمایندگی های کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متداولاست کدام ممکن است در رشد اشتغال فوق العاده کارآمد هستند. در همین جا اشاره کردن این نکته حیاتی است کدام ممکن است افزایش مرحله فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} در برخی صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مختصر مدت ممکن است خواستن به {نیروی کار} را کاهش دهد، با این حال در پایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بلندمدت، رشد بنگاه های اطلاعات بنیان باعث تبدیل می شود. علاوه بر این در نتیجه افزایش اشتغال شود.

نیاز حاضر این سیستم اقدام مقامات در ماه های اول ۱۴۰۱ شمسی

همراه خود ملاحظه به اسبابک ها فوق، مقامات باید برای عجله این سیستم‌های جامعی را برای رشد نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان در استان‌های مختلف حاضر تدریجی به همان اندازه نیازهای آن‌ها در بخش‌های کشاورزی، مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت تامین شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شبیه به این سیستم‌ای است کدام ممکن است در پایان می‌تواند در نتیجه رشد نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان در استان‌های مختلف شود. . تنظیم در اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} اشتغال در ایالت.

می توان ذکر شد مانترا سال کدام ممکن است ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی اجتناب کرده اند سوی رئیس معظم انقلاب است، روزی محقق شده است کدام ممکن است موقعیت اطلاعات در بخش های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت روزمره مردمان به دلیل مقامات خاص باشد. استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانداران.

{در این} راستا اجباری است وسط آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی به فرماندهی ترکیبی آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر آمار مورد استفاده قرار گیرد انتخاب گیران ملت، زمینه اجباری را برای تصور مستمر وضعیت اطلاعات فراهم کنند. Comp.

چین در این سیستم چهاردهم رشد شخصی بر ساخت خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات بنیان تاکید دارد

در دهه‌های جدیدترین، شاهد الگوی‌های بزرگی اجتناب کرده اند این پیشرفت‌های عظیم در فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیری کدام ممکن است می‌توانند بر اقتصاد ملت ها بگذارند، بوده‌ایم. الگوی‌های دیده شده برای ادغام کردن دوربین‌ها (کدام ممکن است متفاوت دوربین‌های دیجیتال شده‌اند)، تلفن‌های در کنار (انبساط فوری اپل)، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیراً صنعت خودرو (انبساط فوری خودرو {الکتریکی}) می‌شود.

{در این} راستا، چین از به طور مداوم در جاری این سیستم ریزی برای رشد ساخت اطلاعات بنیان است. در چهاردهمین این سیستم رشد ۵ ساله (۲۰۲۱-۲۰۲۵)، چین بر سرعت بخشیدن به نوآوری سیستم، فروش محرک های جدید رشد یکپارچه، توسعه این سیستم های استفاده شده ساخت خوب، باز کردن افق های جدید برای تغییر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به خودکفایی کانون اصلی خواهد کرد. در ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه مزایای سیستم های اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضمین حمایت اجتناب کرده اند ساخت خوب اشاره کردن شده است.

اجتناب کرده اند جمله مهمترین عوامل مثبت برای افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه کاربردهای ساخت خوب در چین می توان به افزایش متداولراندمان ساخت ماموریت های آزمایشی به میزان ۴۵ سهم، کاهش چرخه رشد محصول به میزان ۳۵ سهم، کاهش متداولنرخ ساخت ردیابی کرد. محصولات معیوب به میزان ۳۵ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت خوب معنی گرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراخوانی فرمت ها عملکرد های جدیدی قابل مقایسه با سفارشی سازی، سازماندهی اجتناب کرده اند راه در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری.

بر این مقدمه شش دستورالعمل عمومی برای رشد ساخت خوب برای ادغام کردن تلاش به مدیریت بازار، محبوبیت موقعیت تصمیم گیری کننده بازار در تخصیص دارایی ها، آسانسور جایگاه غالب بنگاه ها در رشد ساخت خوب، تاکید بر نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه سازی است. رشد عظیم برای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای کودک نوپا، افزایش سیستماتیک اشاره کردن شده است.

خواستن به بازنگری در پوشش های مقامات در حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات بنیان

تاکنون حمایت مقامات عموماً اساساً مبتنی بر تشکیل بنگاه های اطلاعات بنیان {بوده است}، به این معنا کدام ممکن است بنگاه اطلاعات بنیان اجتناب کرده اند برخی معافیت های مالیاتی، رهن های کم بهره را انتخاب کنید و انتخاب کنید معافیت های تعرفه ای بهره مند شده است.

به نظر می رسد مانند است این پوشش های حمایتی باید تنظیم تدریجی به همان اندازه خوب نمایندگی اطلاعات بنیان بر مقدمه رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط شخصی مورد حمایت قرار گیرد کدام ممکن است ممکن است کاتالیزوری برای ساخت اطلاعات دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال در ملت باشد.

برای جبران عقب ماندگی در بخش های مختلف نیازمند تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب هستیم

اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است سرعت پیشرفت فناوری به حدی رسیده است کدام ممکن است می توان ذکر شد برای جبران سوراخ به همان اندازه بالاترین مرحله فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} در برخی زمینه ها، تولید دیگری نباید رویکرد پیشرفت مستمر را در پیش گرفت، اما علاوه بر این برای پل زدن بر این مسیر اقدام کرد. شکافی کدام ممکن است باید به آن است در نظر گرفته شده کنیم بگذار انقلابی باشیم، بعد از همه {در این} مسیر باید ملاحظه ویژه ای به نمایندگی های اطلاعات بنیان شناخته شده به عنوان مهمترین ابزار ملت برای حضور در این هدف شود.

الگوی رشد اطلاعات بنیان قابلیت های شهرستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند آنها در ماموریت های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت های بخش شخصی برای کمک تکل اجتناب کرده اند این نمایندگی ها همراه خود تغییر آنها به ۱ این سیستم عملیاتی ممکن است نمایندگی های اطلاعات بنیان را اجتناب کرده اند آزمایشگاه، گلخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاهای مرکزی خارج تدریجی. پایتخت..{به سمت} رفع مشکلات مردمان حرکت کنیم.

این اقدام ممکن است زمینه مناسبی را برای اشتغال در استان ها فراهم تدریجی ضمن اینکه استفاده اجتناب کرده اند اطلاعات اطلاعات بنیان موجب افزایش {بهره وری} تبدیل می شود، متعاقباً مانترا سال ۹ تنها در سرفصل ها باقی {می ماند}، اما علاوه بر این در حرکت محقق تبدیل می شود.