خواه یا نه بازیافت بسته بندی تفلون خطرناک است؟


همراه خود ملاحظه به شفاف، او همراه خود سرگرمی می گوید: «سرویس ظروفش به رنگ صورتی یکدست؛ ۵ قابلمه، ۲ تابه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از بشقاب کودک. می‌دانستید همه ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. بعد اجتناب کرده اند دلیل متوجه می شوند سرویس عجیب و غریب دوباره کار کردن کنید. از هر لحاظ او معاصر عروسی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این پس انداز مالی راضی است. به قول خودش ظروف عجیب و غریب مادرش را کدام ممکن است همراه خود تفلون را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهن جعلی اجتناب کرده اند بین گذشت بود، خشمگین کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا سرویس آشپزخانه خوبی داشت: «خوب قابلمه ای کدام ممکن است برای من می خواهم می نوشد ۵۵ هزار تومان تبدیل می شود، پایین ظرف ها هم حساب تبدیل می شود. به صورت جداگانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هر رنگی کدام ممکن است ممکن است می خواهید رنگ آمیزی کنید.» خصوصی {در خانه} اش ماهیتابه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایلی دارد کدام ممکن است خواستن به بازیابی دارند.

احتمالاً یکی اجتناب کرده اند این ظروف را {در خانه} شخصی دارید. قابلمه می چسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلا درد نمی کنه. قابل دستیابی است ماهیتابه شکسته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی می خواهید سیب زمینی ها را سرخ کنید، روزتان را بی رنگ می تنبل. در واقعً به مغازه هایی ظاهر شد می کنید کدام ممکن است برتر نوشته بودند، تفلون دوباره کار کردن می تنبل. اگر همه اینها افکار ممکن است را به این می رساند کدام ممکن است باید ظروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظروف شخصی را بازیابی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی ندارید قیمت بیشتری بپردازید، این گزارش را بیاموزید. ویژه به ویژه اگر خوردن کننده نیستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهید اجتناب کرده اند گجت های عجیب و غریب به بهتر از تعیین کنید بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری به بهزیستی شخصی آسیبی نرسانید.

نامه عظیم روی ویترین نوشته «ظروف تفلون را دوباره کار کردن خواهیم کرد». شخص سرش را زیرین می اندازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی قابلمه ای می کوبد. گلدان های مقاوم تر بیشتر می شوند. باید بگویم بازیابی حدود ۲ ماه اندازه خواهد کشید. زن کتک زن به تعمیرکار ظاهر شد می تنبل: «۲ ماه؟» «دوست داری یک بار دیگر بسازی؟» شخص همراه خود بی حوصلگی پاسخ داد: «من می خواهم کدام ممکن است تنور ندارم، وسایل مخلوط می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می فرستم جایی سطح شهر. “اگه شتابزده داری برو یه جدید بخر!”

شخص عکس با توجه به داروها استفاده شده {برای تعمیر} آن جویا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس اظهار داشت: “می گویند تفلون مناسب می کنند، با این حال ما نمی دانیم کارگاه آنها کجاست. یکباره به داروها شیمیایی مضر ضربه نزنید؟” فروشنده کدام ممکن است کارگاه کجاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودم مکان میتونم برم ببینم معامله با نمیده اجتناب کرده اند ترس اینکه گلدانها رو خودم بردارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزونتر بشه.” فروشنده دانش زیادی به من می خواهم نمیده. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده می گوید کدام ممکن است کارگاه خارج اجتناب کرده اند شهر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مونتاژ بشقاب ها اجتناب کرده اند گرانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفلون استفاده می کنند.

با این حال خواه یا نه می بینید کدام ممکن است تذکر متخصصان {در این} مورد چیست؟ محمدرضا مورد پسند فر، کارشناس بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو صفحه بحث آموزشی بهداشت اطراف ایران می گوید: اکنون {به دلیل} گرانی، احتمال دارد بازیابی از کیت مستعمل مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اشخاص حقیقی ترجیح می دهند از کیت مستعمل خریداری کنند هر دو از کیت عجیب و غریب شخصی را بازیابی کنند. با این حال ما مونتاژ مجدد ظروف تفلون را پیشنهاد نمی کنیم.در واقع باید بین تفلون را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانیت تمایز قائل شد.این ۲ ماده برای ظروف آشپزخانه استفاده تبدیل می شود.تفلون ماده ای به تماس گرفتن پلی تترافلوئورواتیلن است با این حال گرانیت خاص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگی دارد آن دارد. خریدار چگونه می‌خواهد بشقاب‌هایش را دوباره کار کردن تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بداند چه می‌خواهد. معمولاً فروشنده‌ای کدام ممکن است این کار را انجام می‌دهد اجتناب کرده اند ممکن است می‌پرسد تفلون می‌خواهید هر دو گرانیت؟ اگر بخواهد برای این کار اجتناب کرده اند گرانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفلون استفاده تنبل، این مشکلی نیست، با این حال ضرر بی نظیر است. ضرر اینجا است کدام ممکن است اکنون هیچ نظارتی بر واحدهای تجاری {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} دوباره کار کردن می‌کنند اجتناب کرده اند هر ۲ ماده استفاده می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام داروها بی جا را به رنگ تفلون هر دو گرانیت پایین تر می‌دهند. دقیقاً نمی دانید چه موادی برای پیکربندی مجدد استفاده تبدیل می شود.”

وی اظهار داشت: مردمان باید خطرات را فوق العاده انتقادی بگیرند، از موادی کدام ممکن است در مونتاژ ظروف استفاده تبدیل می شود معمولا بیشتر سرطان ها زا بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اطراف زیست خطرناک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش گیاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجودات خشمگین را اجتناب کرده اند بین می برد. متعدد اجتناب کرده اند این موارد می گویند دارای مجوز اجتناب کرده اند وزارت بهداشت هستند. در حالی کدام ممکن است وزارت بهداشت اصلا مجوزی برای دوباره کار کردن تفلون را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانیت صادر نکرده است. اگر کسی چنین ادعایی کرد به ساکنان بگوید کدام ممکن است این اعلام کردن صحت ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ نظارتی بر آن نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی شخصی ساکنان در حین کار کنترلی ندارند. چون کارگاه ها خارج اجتناب کرده اند شهر هستند».

با این حال این عضو صفحه بحث آموزشی آموزش سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای سلامت ایران چه راهکاری به مردمان حاضر می دهد؟ او می‌گوید: «در ابتدا به همه پیشنهاد می‌کنیم ظروف تفلون را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانیتی را خریداری کنند کدام ممکن است باید مدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برچسب سازنده را داشته باشند. برخی اجتناب کرده اند این تولیدکنندگان در هنگام کالا کالا دارای ۱ به همان اندازه ۲ سال گارانتی تعویض هستند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری گفتن می کنند کدام ممکن است در صورت خواستن به بازیابی ظروف، عناصر کالا واحد تولیدی آنها را برای دوباره کار کردن در واحد تولیدی می برند. این همراه خود از گرفتن خوب مغازه در هر جاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام تعمیرات خاص است. متعدد اجتناب کرده اند داروها {مورد استفاده در} سرامیک، تفلون را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانیت غیر حیاتی، بیشتر سرطان ها زا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی کم خون هستند. در عین جاری می توانیم اجتناب کرده اند فراهم می کند خانگی شخصی بیشتر استفاده کنیم. مثلا ظروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظروف را همراه خود اسفنج بشویید هر دو کنترل کنید کدام ممکن است ظروف گم نشوند به همان اندازه آسیب نبینند. اگر دوباره کار کردن توسط خوب سازنده اصلی انجام شود، هیچ مانعی وجود نخواهد داشت. بهتر از ظروف حال دسترس در بازار در جاری حاضر صفحات گرانیتی نچسب هستند کدام ممکن است مفید هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر بی رنگ می شوند.

حسن حسنی السفدابی، رئیس اتحادیه فروشندگان فراهم می کند خانگی اظهار داشت: قیمت ها از نزدیک در جاری {افزایش است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلومینیوم در یک واحد ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم قبلی ۲۵ نسبت مرتفع است. این دلیل است است کدام ممکن است متعدد به دوباره کار کردن روی معرفی شده است اند. در بازتاب، مردمان ظروف تفلون شخصی را می فروختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر از آن ظروف جدید می خریدند، با این حال اکنون متعدد اجتناب کرده اند آنها {به دلیل} پرهزینه بودن آنها در جاری دوباره کار کردن هستند. آهن جعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​تفلون همراه خود جریان کار ایمن متمایز می شوند. فرآیندی کدام ممکن است باعث تبدیل می شود تفلون به ظرف بچسبد. سپس ظروف ۲ هر دو ۳ بار خوب و دنج می شوند. فینال بار تفلون به همان اندازه ۴۲۵ سطح خوب و دنج شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ دقیقه در فرهای ریلی ماند. اگر در استراتژی دوباره کار کردن ظروف در دمای ۴۰۰ سطح نابود شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفلون عجیب و غریب شکسته است، شبیه به فرآیندی کدام ممکن است قبلاً گفتم همراه خود مونتاژ تفلون بی نظیر تفاوتی ندارد. در واقع {در این} استراتژی اگر آلومینیوم نازک باشد، قابل دستیابی است تعیین کنید ظرف آسیب ببیند. برخی اجتناب کرده اند واحد تولیدی ها می گویند کدام ممکن است این ماده بیشتر سرطان ها زا است. اگرچه می دانم ادامه دارد تخصص خاصی اجتناب کرده اند دوباره کار کردن وجود نداشته است، با این حال سریع عمومی من می خواهم به مردمان اینجا است کدام ممکن است آلومینیوم قابلمه های عجیب و غریب شخصی را بفروشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب گلدان جدید بخرند. آلومینیوم در در همه جای مکان همراه خود قیمت صحیح خریداری تبدیل می شود.

او تایید می تنبل کدام ممکن است هیچ خوب اجتناب کرده اند سفال فروشی ها زیر تذکر سندیکا نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحد تولیدی های معروفی هم توسط دست مرمت نیستند، با این حال فراوان اجتناب کرده اند واحد تولیدی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگاه هایی کدام ممکن است کوره دارند این کار را انجام می دهند. تا حد زیادی این کارگاه های کودک خارج اجتناب کرده اند شهر هستند.

تأمین: ایسنا