خواه یا نه واکسیناسیون اجتناب کرده اند اهدای خون جلوگیری می تنبل؟


بیت ربانی، مدیرکل محل کار این سیستم ریزی اهدای خون ایران در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با خبرگزاری فارس، دانستن دربارهشاخص اهداکننده خون در ایرانادعا کرد: شاخص اهدای خون برای هزار نفر {به دلیل} اینکه بر مقدمه سرشماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت سال محاسبه تبدیل می شود، فینال شاخص مناسب ما حدود ۲۳ در هزار است کدام ممکن است درمورد به سال ۹۹ است.

وی شکسته نشده داد: در سال ۹۹ {به دلیل} ابتلا به کرونا به ۲۵ در هزار رسید. الان همراه خود ملاحظه به اینکه در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ ۸ سهم افزایش اهدای خون داشتیم، انتظارمان ۲۵ در هزار {خواهد بود}.

مدیرکل محل کار این سیستم ریزی اهداکنندگان خون ایران «دانستن درباره اهدای خون در دوران کروناوی ذکر شد: مشکلی کدام ممکن است ما داریم اینجا است کدام ممکن است نیروی انسانی ما در امکانات سوئیچ خون آلوده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اشخاص حقیقی {به دلیل} بیماری عروق کرونر مرکز {نمی توانند} بروند.

ربانی ذکر شد: در جاری حاضر وضعیت بهتری داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان ابتلای کارمندان کاهش یافته است است، واکسیناسیون برای اهدای خون منعی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که واکسینه شدند می توانند پس اجتناب کرده اند تعمیر درد اولین برای اهدای خون مراجعه کنند.

وی افزود: بعد از همه جدا از افرادی که همراه خود اسپوتنیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آستراژینکا واکسینه شدند، این ۲ گروه باید ۲ هفته در گذشته اجتناب کرده اند اهدای خون واکسینه شوند، با این حال سینوفارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر واکسن ها منعی برای اهدای خون ندارند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید