خیابان کرج – چالوس ۲ طرفه شده استبه گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش خبرگزاری فارس، علی زندیور مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی استانداری البرز ذکر شد: همراه خود ملاحظه به افزایش تردد در محدوده کرج شالوس، تردد خودروها اطمینان حاصل شود که تخلیه ازدحام اجتناب کرده اند شمال به ۱ طرفه تکمیل شد. جنوب. {انجام شده}.

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی استانداری البرز ذکر شد: در جاری حاضر این محدودیت برداشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد در ۲ مسیر جریان دارد.

وی افزود: اطمینان حاصل شود که افزایش شرایط، نیروهای پلیس راه در مسیر درست تردد ساکنان مستقر شدند.