داستان مختصر کردن موی کودک های دانشگاه
افسران وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش می گویند کدام ممکن است متخلف مرتکب تخلف مندرج در ماده ۸ قوانین معامله با به تخلفات اجرایی شده است. بازرسی این ماده قوانین آرم می دهد کدام ممکن است بند اول ۳۸ تخلف اجتناب کرده اند سوی این پاسخگو برای دانشگاه {انجام شده} است. هر گونه اقدام هر دو رفتاری کدام ممکن است مغایر همراه خود امتیازات ماهر هر دو اجرایی باشد. با این حال در صورت مجازات وی، هیأت تجزیه و تحلیل ممکن است کمترین اقدام یعنی اخطار کتبی را با بیرون درج آن در پرونده استخدامی لحاظ تنبل. این شورا در شدیدترین حالت وفق بند «ی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ک» ماده ۹ مجازات های اجرایی ممکن است انفصال اجتناب کرده اند مرجع صالح را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفصال دائم اجتناب کرده اند ارائه دهندگان دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های موضوع این قوانین را اعمال تنبل.