دبیر جنبش عدالتخواه در محضر رئیس انقلاب: در مواردی به قوانین اساسی حرکت نشده است


به گزارش خبرنگار تشکل های آموزشی خبرگزاری فارس، محمد اسکندری دبیر اتحادیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در  دیدار دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان تشکل‌های دانشجویی همراه خود رئیس معظم انقلاب به سخنرانی صنوبر.

محتوای متنی سخنان اسکندری به رئوس مطالب زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«حتی وقتی کوهها برجای شخصی نماندند، باشی اجتناب کرده اند مسیرت منحرف نشو! دندانهایت را اجتناب کرده اند روی اراده به هم بفشار! جمجمه‌ات را به خدا بسپار! قدمت را استوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثبت بر پایین بگذار! چشمانت را به افقهای بلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتهای لشکر دشمن بدوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید به چیزهای تولید دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پست توجه مدوز! را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدان کدام ممکن است یاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی اجتناب کرده اند جانب خداوند پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید منزه است.» (نهج البلاغه خطبه ۱۱)

در تجزیه و تحلیل امتیازات ملت ظاهر شد‌های متفاوتی موجود است. برخی رفع امتیازات را منوط به سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جناح ها می‌بینند ولی ما معتقدیم فراتر اجتناب کرده اند سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید جناح‌ها، مشکلاتی در ساختار حکمرانی ملت موجود است کدام ممکن است باید مرتفع گردد. برای اصلاح نظام حکمرانی امکان‎های متعددی موجود است کدام ممکن است در این شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مطابقت این مونتاژ می‌خواهیم با توجه به قابلیت مدیریت برای رفع امتیازات حکمرانی صحبت کنیم.

در اتصال همراه خود شئون مدیریت عده‌ای برای پیشبرد نیازها شخصی، شان ولی فقیه را در درجه عالی سخنران را انتخاب کنید و انتخاب کنید واعظ زیرین می‌آورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عده‌ای تولید دیگری برای ناپایدار اجتناب کرده اند پاسخگویی، وظیفه همه امور را به ولی فقیه حواله می‌دهند. با این حال مطابق همراه خود مبانی اسلام ناب، قوانین اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیره امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضرتعالی، ولی فقیه دارای ۲ شان مرجعیت ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کلان است. کدام ممکن است بهره‌گیری به جا اجتناب کرده اند این ۲ شان ممکن است گره‌گشای بخش زیادی اجتناب کرده اند امتیازات کنونی ملت باشد. بعلت ضیق وقت ما آسیب شناسی مان اجتناب کرده اند مشکلات ملت را در قالب ۳ محور، کدام ممکن است اجتناب کرده اند بی نظیر ترین شئون مرتبط همراه خود مدیریت کلان مدیریت است مطرح خواهیم کرد.

۱. حفاظت اجتناب کرده اند تفکیک قوا

یکی اجتناب کرده اند امتیازات کنونی ملت شورا سازی‌هایی است کدام ممکن است همراه خود هدف تفویض اختیارات مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضا همراه خود هدف تجمیع تجارب را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده ساختارمند اجتناب کرده اند نخبگان بوده‌است. این امر موجب شده‌است کدام ممکن است بجای آرزو شخص، آرزو ذهن جمعی بر امور تحت سلطه شود. با این حال امروزه همراه خود انبوهی اجتناب کرده اند شوراهای ناکارآمد مواجهیم کدام ممکن است هیچکس هیچ مسئولیتی را در قبال آن‌ها قبول نمی‌تدریجی. نتیجه این موضوع اینجا است کدام ممکن است همه، وظیفه‌ها را، حواله به تذکر شورا می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه شخصی را قبول نمی‌کنند. اجتناب کرده اند طرفی برخلاف ایده ها قوانین اساسی، کدام ممکن است ساده عالی مجلس قانونگذاری در آن موجود است، همانطور که صحبت می کنیم همراه خود تعدد مجالس قانونگذاری مواجهیم کدام ممکن است گذشت گذشت عالی مجلس از لاغر همراه خود انواع زیادی شوراهای اضافه وزن ساخته است.

صرفا برای مثال اگر به ۱ مورد بخواهیم ردیابی کنیم، شوراهایی کدام ممکن است قرار بود صرفا شان پوشش‌گذار داشته باشند وارد بخش تقنین شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری اوضاع مشاور‌ای کدام ممکن است اساساً مبتنی بر قوانین اساسی تنها کسی است کدام ممکن است امکانات قانونگذاری دارد به جایی رسیده کدام ممکن است اگر بخواهد با توجه به قابلیت پزشکی انتخاب بگیرد می‌گویند تعهد شورای برتر انقلاب زیبایی شناختی است، اگر بخواهد درمورد سربازی حرف بزند ستاد کل اجتناب کرده اند او شکایت می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بخواهد با توجه به واردات خودرو قوانین بگذارد، عالی هیئت در مجمع پیش آگهی مانع او می‌شود.

همراه با اینها حتی تذکر مشاور برای هیئت رئیسه مجلس هم صرف نظر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید شان مشاور به همان اندازه ابعاد عالی کارمند برای رییس مجلس زیرین آمده است. بعد از همه نمایندگان احترام خوشایند است دلیل دهند آنجایی کدام ممکن است هیچ مشکلی نداشتند چرا وظایف شخصی را مناسب انجام نمی‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینگونه نباشد کدام ممکن است این امتیازات بهانه نمایندگان برای ناپایدار اجتناب کرده اند وظیفه قرار بگیرد.

در همین اتصال بعضا شاهدیم روسای ۳ قوه در شورای سران، بجای نمایندگان مجلس، قوانین گذاری می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضا همراه خود پدیده غیرمعمول تجمیع قوا در مقابل تفکیک قوا مواجهیم.

به تذکر ما می رسد باید اجتناب کرده اند هرگونه اقدامی کدام ممکن است از برخی از معانی تفکیک قوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیارات قوا را در ملت زیر پرس و جو می برد، جلوگیری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید‌گیری شوراها، شفاف بودن بخش اختیارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی عالی سازوکار پاسخگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه پذیری را مدنظر داشت.

۲.حراست اجتناب کرده اند قوانین اساسی

دشواری عکس کدام ممکن است متاسفانه در وضعیت حال ملت شاهد آن هستیم یتیم ماندن قوانین اساسی است؛ به این معنا کدام ممکن است در بعضی اشیا، هر دو به قوانین اساسی حرکت نشده‌است؛ مثل حق مسکن هر دو حق اعتراض. هر دو صراحتا برخلاف قوانین اساسی اقدام شده؛ مثلا علی‌رغم همه تاکیدات قوانین اساسی بر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت رایگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود عادلانه به چشم اندازها آموزشی، عملا حرکت پوشش ها {به سمت} شخصی سازی آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با گذشت است. هر دو مثال تولید دیگری در همین مورد، باتوجه به نزدیکی روز قدس، اینجا است کدام ممکن است مطابق همراه خود دستور ۱۱ قوانین اساسی مقامات جمهوری اسلامی باید کوشش تدریجی به همان اندازه وحدت سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی جهان اسلام را نتیجه گیری بخشد؛ امری کدام ممکن است عملا در بین نهادهای مختلف به فرماندهی، اجتناب کرده اند جمله مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداوسیما، مغفول مانده.

بنظر ما این مهجوریت قوانین اساسی اجتناب کرده اند آنجا ناشی تبدیل می شود کدام ممکن است برخلاف تخصص حکمرانی در سایر ملت ها، هیچ مرجعی {برای حفظ} حرمت قوانین اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حراست اجتناب کرده اند آن در ملت {وجود ندارد}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید جز مدیریت کسی توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان تحمیل عالی نهاد برای صیانت اجتناب کرده اند قوانین اساسی را ندارد.

۳. نظارت کلان:

عالی مساله قابل ملاحظه دشواری نظارت کلان در بین تجهیزات‌های ملت است. در اتصال همراه خود این موضوع ۲ نکته بی نظیر موجود است. اولین نکته کدام ممکن است به طور معمول برای ارتقای کارآمدی، همه مسئولان باید بافت کنند کدام ممکن است خرس نظارت‌اند. درحال حاضر درمورد تجهیزات‌هایی نظیر مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس، مرجع نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب‌کشی خاص است. ولیکن با توجه به نهادهایی مثل قوه قضائیه، شورای نگهبان، صداوسیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی ذیل مدیریت، کدام ممکن است مدیریت صرفا انتصاب کننده مدیران این نهادها هستند، چنین مرجعی {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی نمی‌تواند اجتناب کرده اند این نهادها بازخواست تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای این نهادها همراه خود بستگی دارد حکمی کدام ممکن است اجتناب کرده اند مدیریت گرفته‌اند شخصی را مبرا اجتناب کرده اند هرگونه نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی به مردمان می‌دانند. بنظر می‌رسد کدام ممکن است باید سازوکاری تعبیه شود کدام ممکن است این نهادها نیز نظیر آنچه با توجه به سایر تجهیزات‌ها موجود است،‌ توسط بیشتر مردم قابل نظارت باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پستو پوست بیایند.

دشواری بعدی با این حال با توجه به تجهیزات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهایی است کدام ممکن است حضرت برتر در موقف های مختلف وظیفه آنها را برعهده گرفته‌اید. نهادهایی نظیر سپاه، نظامی، دانش سپاه، محل کار مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید … برای مثال ساختارهای اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی ملت به مسائلی نظیر معمول نبودن مبنای انجام، افزایش تصدی گری سیاسی، مالی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی در مقابل انجام شئون نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداخل در بخش های عملیاتی همراه خود ملاحظه به تعدد نهادهای امنیتی موازی دچار هستند.

هر دو در اتصال همراه خود نظارت بر این تجهیزات‌ها این پرس و جو پیش می‌آید کدام ممکن است چرا دشواری دخالت سرخود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی طرفانه اعضای محل کار مدیریت در موضوعات مختلف سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی رفع نمی‌شود؟ هر دو در یک واحد مورد تولید دیگری مثلا می‌بینیم کدام ممکن است سپاه به همان اندازه آنجا در پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخابات ورود پیدا کرده است کدام ممکن است ۲ گروه مختلف در سپاه بر اوج عالی نامزد به جدل می‌پردازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دعوا به رسانه‌ نیز کشیده می‌شود.

هر دو اینکه به خوانایی می‌بینیم کدام ممکن است رسانه‌های سپاه، در انتخابات، رپورتاژ عالی لیست انتخاباتی را می‌الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند عالی جناح سیاسی خاص جانبداری می کنند. تخصص نماد داده‌است کدام ممکن است این نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی علی رغم تذکراتی کدام ممکن است حضرتعالی در صحبت‌های علنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرعلنی شخصی داشته اید، همچنان بر اعمال خلاف شخصی اصرار می‌ورزند. این دشواری اجتناب کرده اند این موضوع حکایت می‌تدریجی کدام ممکن است ساختار نظارت محل کار مدیریت مهارت این را ندارد کدام ممکن است فرامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای مدیریت را در تجهیزات‌هایی کدام ممکن است مستقیما خرس نظارت مدیریت هستند پیش ببرد. بنظر می‌رسد کدام ممکن است بازنگری‌های قابل توجه {در این} می خواست است. اگر در بالاترین درجه حکومت همراه خود متخلفین قاطعانه برخورد شود، تجهیزات‌های زیرین تر هم به سامان خواهند شد.

در ترکیبی بندی این امتیازات این‌طور به‌تذکر می‌رسد کدام ممکن است اوضاع حال مملکت در یک واحد وضعیت بی قاعدگی  به حرکت می‌برد، این اتفاق اجتناب کرده اند عالی جهت ناشی اجتناب کرده اند ضعیف شدن نیروهای سیاسی حاضر در صحنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تضعیف ساختارهای مناسب ملت، همراه با امکانات تکل نهادهای امنیتی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جهت تولید دیگری نتیجه اجرا نشدن بخش‌هایی اجتناب کرده اند قوانین اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو حرکت در مقابل قوانین اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌توجهی تجهیزات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختارها به وظایف خودشان مطابق همراه خود ایده ها قوانین اساسی است.

 این مورد هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج، جهان‌ موقعیت آفرینی اشباح قدرتمندی شده است کدام ممکن است کسی آنها را به توجه نمی‌بیند ولی اثرگذاری آن‌ها برای افراد محرز است. مجموع این شرایط در پیوستگی این امتیازات همراه خود امور روزمره  مسکن مردمان این حس را بوجود می‌آورد کدام ممکن است عالی ارکستر در حال وقوع است ولی هر کسی ساز خودش را می‌زند.

موقعیت آفرینی حضرتعالی در برهه‌های روزی مختلف ضامن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظ ایده ها انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام اسلامی بوده‌است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید است کدام ممکن است همراه خود اقدامات تحولی حضرتعالی این مورد بی قاعدگی مرتفع شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت همراه خود سرعت بیشتری در هدف ترقی گام بردارد.

لذت روح حضرت امام ما، ارواح طیبه شهدا، علی الخصوص شهدای مظلوم افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشالله آزادی قدس صلوات.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول توصیه شده کنید