در ایام نوروز هیچ سرویس بهداشتی تعطیل نیست


سید جواد برنقی رئیس دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار بخش بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با گروه آموزشی پزشکی تجهیزات گلف خبرنگاران جوان ؛ ذکر شد: همراه خود ملاحظه به شرایط سال نو، سفر نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سفرها، نظارت های میدانی تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به صورت مستمر انجام شود. در بجنورد

وی همراه خود خاص اینکه امکانات درمانی به طور قابل توجهی بیمارستان ها باید آمادگی درست داشته باشند، ذکر شد: هیچ شرکت ها بهداشتی اعم اجتناب کرده اند شرکت ها آزمایشگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویربرداری برای حاضر شرکت ها به افراد در سفر نوروزی همراه خود مشکل مواجه نشود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی همراه خود تاکید بر اینکه در روزهای پایانی سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروز کار نیروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان بهداشتی ۲ چندان تبدیل می شود، تاکید کرد: همراه خود این سیستم ریزی های {انجام شده} باید شرکت ها بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی {در این} ایام حاضر شود. کاهش نیافته است.

وی خاطرنشان کرد: سال قبلی همراه خود وجود بیماری عروق کرونر، نوسانات زیادی در بخش سلامت وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران ما در بخش های مختلف بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با متحمل آزمایش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشقات زیادی شدند.

برنقی همراه خود ردیابی به واکسیناسیون فشرده مردم شناخته شده به عنوان مهمترین گام در بالای همه چیز بیماری عروق کرونر ذکر شد: همراه خود امتحان شده همکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی افراد توانستیم این بیماری را مدیریت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون شاهد کاهش آمار ابتلا هستیم. مبتلایان {در این} بخش بستری هستند.»

وی همراه خود ردیابی به اینکه اعتقاد افراد به بخش سلامت مرتفع است، عنوان کرد: در ایام نوروز کادر بهداشت در خدمت افراد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ سرویسی {در این} ایام تعطیل نخواهد بود.

نوک نامه / الف
این را برای صفحه اول هدایت دهید