در عکسها/ پارک سراسری کرخه در ایام نوروز


به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری دانشجویان ایران، شهرستان شوش در شمال استان خوزستان قرار دارد. این شهر تاریخی جدا از قدمت تعدادی از هزار ساله شخصی دارای طبیعتی بکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای صحیح در فصول پاییز، زمستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهار است. حرکت سه رودخانه اجتناب کرده اند شهر سوس دانیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود جنگل های ایمنی شده در کرخه دوز زیستگاه گونه های جانوری متنوع است. حرکت رودخانه کرخه اجتناب کرده اند غرب، رودخانه دز اجتناب کرده اند شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه چفر اجتناب کرده اند وسط شهر سوس شخصیت شکوه به این شهر بخشیده است. همراه خود فرا رسیدن سفر سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تحویل داد ۲ سال اجتناب کرده اند محدودیت های ویروس کرونا، بازدید اجتناب کرده اند پارک های سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق خالص از نزدیک مرتفع است. برای حمایت اجتناب کرده اند فروش ایمنی اجتناب کرده اند جنگل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش، حامیان شخصیت همراه خود همکاری دوستداران جو زیست در سوس اقداماتی اجتناب کرده اند قبیل نصب بنرهای توجه بخشی، تخصیص کیسه های زباله را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر توصیه با توجه به حضور در جنگل اجتناب کرده اند جمله مخلوط آوری زباله، امنیت منقل نشانی، درخت را انجام داده اند. ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگل ها پاکسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر اجراهای شخصی همراه خود بازدیدکنندگان در پارک سراسری کرخا.

عکاس: سیدحمید موسوی