در عکس گرفتن در یک واحد مهمانی در آمریکا ۲ نفر کشته شدند


به گزارش شاف، عصر قبلی عکس گرفتن شدیدی در یک واحد مهمانی خانه پر اجتناب کرده اند عمارت در پیتسبورگ، پنسیلوانیا رخ داد کدام ممکن است در نتیجه کشته شدن ۲ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی شدن هشت نفر تولید دیگری شد.

پلیس اظهار داشت کدام ممکن است عکس گرفتن در یک واحد مهمانی در یک واحد خانه اجاره ای همراه خود حضور بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰ نفر کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند آنها خردسال بودند، رخ داد.

پلیس می افزاید کدام ممکن است حدود ۵۰ گلوله به موجود در خانه شلیک شده کدام ممکن است حاضران را مجبور به پریدن اجتناب کرده اند پنجره ها کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین گلوله تولید دیگری نیز به پوست اجتناب کرده اند خانه شلیک شده است.