در پیش‌زمینه ورود قوه قضائیه در بحث گرانی نان/ بازرسان


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند زنجان، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیویورکرئیس کل دادگستری استان زنجان عصر در این زمان در مسجد امیرالمومنین(ع) قلمرو فرودگاه زنجان {در میان} ازدحام باند تصدیق شد: افسران بخشداری فرمان اجتناب کرده اند جمله مردم است کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدای ماه مبارک به همان اندازه بالا آن برای گوش دادن به احادیث را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای تعمیر دغدغه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات آنان تحریک کردن شده است.
قاضی قضات استان زنجان همراه خود تبریک ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) افزود: در این زمان تا حد زیادی دغدغه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات مردمان این خطه است. افسران مونتاژ دادگستری استانداری گرانی گروه، نابسامانی پارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع تخلفات را تجزیه و تحلیل کرد. نوانایان قلمرو فرودگاه در جاری پخت نان بود، موضوع نان خشخاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا تعدادی از برابر قیمت آن به {افرادی که} قبلاً آن را پخته بودند، اشکال ساز بود، به آموزش داده شده است مردمان بومی، همه {نمی توانند} نان خشخاش بخرند، این تقاضا موجه است.
وی {در این} راستا در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی تلفنی همراه خود مدیرکل زندان های استان اصل بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت میدانی اجتناب کرده اند زندان ها را صادر کرد. نوانایان این قلمرو در صورت کوتاهی بازرسان پاسخگو برای همراه خود گزارش بازرسی انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش تبدیل می شود سکوت اجتناب کرده اند تذکر نظارت نوانایان اگر همراه خود متخلفان برخورد نکنیم، قوه قضائیه طبق قوانین همراه خود بازرسان شناخته شده به عنوان خوب امتیاز برخورد می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مردمان قول می دهیم این اشکال را رفع کنیم.
رئیس قاضی استان زنجان برهم زدن استراحت پارک ها، برهم زدن نظم نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری مشکلات این بخش را برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این اولویت کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی مردمان قلمرو فرودگاه مطرح تبدیل می شود در اکثر مناطق زنجان معضل است. در کلاس ها همراه خود پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس مطرح شد. به ادارات کلانتری اصل گرفت به همان اندازه اقدامات قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطع را برای مقابله همراه خود مخلان نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی نهایی انجام دهند.
صادقانه نیویورک وی تصریح کرد: تا حد زیادی مشکلات در این زمان مردمان {در این} بخش، امتیازات خصوصی نیست، اما علاوه بر این امتیازات اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل برخورد همراه خود متخلفان به حرمت ماه مبارک به فرمان وسط استان صادر شد.

بالا پیام / ۷۳۰۵
این را برای صفحه اول توصیه دهید