دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات دانش به جامعه بانکی ابلاغ شد


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی موسسه مالی مرکزی، {در این} دستورالعمل سقف مبلغ تسهیلات دانش برابر ۲ میلیارد ریال تصمیم گیری شده است.

علاوه بر این در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی اجتناب کرده اند تضامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید وثایق قابل اخذ اجتناب کرده اند نامزدها بدست آمده تسهیلات دانش، مقرر شده اعطای تسهیلات دانش به نامزدها دارای سابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیاز اعتباری بر مقدمه اعتبارسنجی، در قبال أخذ کمتر از ۲ مورد وثیقه انجام پذیرد.

اجتناب کرده اند جمله این سیستم‌های موسسه مالی مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری، تسهیل ورود آحاد گروه به شرکت ها مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تعبیر تولید دیگری رشد شمول پولی است. بدین منظور،  اقدامات مختلفی تاکنون انجام پذیرفته است. اجتناب کرده اند جمله همراه خود ابلاغ “دستورالعمل حدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونگی حاضر غیرحضوری شرکت ها اساس به ارباب رجوع در موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری غیربانکی” طی بخشنامه شماره ۳۷۶۹۱۱‏‏‏/۰۰ مورخ ۲۴‏‏‏ اسفندماه سال ۱۴۰۰، شرایط مورد نیاز برای “ارایه شرکت ها غیرحضوری” توسط موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری غیربانکی به کسی فراهم شد. علاوه بر این همراه خود هدف افزایش ایمنی در تبادل دانش بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل امکان استفاده آحاد گروه اجتناب کرده اند شهادت دادن امضای الکترونیک، بخشنامه ناظر بر “شهادت دادن امضاء الکترونیک” نیز در اواخر سال قبلی ابلاغ شد کدام ممکن است به موجب آن موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز شدند علاوه بر این پذیرش شهادت دادن‌های امضای الکترونیک صادره توسط امکانات میانی تحمل نظارت وسط پایه دولتی، به دارندگان شهادت دادن‌های موصوف، شرکت ها بانکی ارایه کنند. علاوه بر این این، همراه خود همکاری تجهیزات‌های اجرایی ذی‌ربط، قالب “سفته دیجیتال” در موسسه مالی‌های برگزیده شده هم مورد بهره‌برداری قرار گرفت کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق آن تمامی سطوح کسب، صدور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظهرنویسی سفته با بیرون مراجعه حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت برخط در سامانه مدیریت یکپارچه سفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید برات الکترونیک قابل انجام است.

محتوای متنی مناسب دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات دانش

در راستای تسهیل ورود اقشار مختلف گروه به تسهیلات دانش قابل اعطا توسط جامعه بانکی ملت، «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات دانش» کدام ممکن است اجتناب کرده اند این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، به رئوس مطالب زیر تدوین می‌گردد:

فصل اول: تعاریف

ماده ۱-    {در این} دستورالعمل، عناوین زیر به جای آن عبارات درمورد به‌کار می‌الگو:
۱- ۱-    موسسه مالی مرکزی: موسسه مالی مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۱- ۲-    مؤسسه اعتباری: موسسه مالی‌هر دو مؤسسه اعتباری غیربانکی کدام ممکن است به موجب قوانین هر دو همراه خود مجوز موسسه مالی مرکزی ایجاد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل نظارت آن موسسه مالی قرار دارد؛
۱- ۳-    تسهیلات دانش: تسهیلات ریالی همراه خود مقاصد غیرتجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان حاصل شود که تعمیر نیازهای حیاتی کسی کدام ممکن است در چارچوب شرایط مقرر {در این} دستورالعمل به خریدار اعطاء می‌شود.
۱- ۴-    خریدار: فردی حقیقی متقاضی بدست آمده تسهیلات دانش اجتناب کرده اند مؤسسه اعتباری؛
۱- ۵-    اعتبارسنجی: تکنیک تصمیم گیری امتیاز اعتباری کسی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند الگوهای به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی؛
۱- ۶-    امتیاز اعتباری: شاخصی به سختی کدام ممکن است اساساً مبتنی بر فرآیند‌شناسی خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد تأیید کمیته ریسک مؤسسه اعتباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری محاسبه می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به‌موقع (نکول) توسط کسی است.
۱- ۷-    رتبه اعتباری خانه:  شاخص حاصل اجتناب کرده اند سیستم رتبه‌بندی اعتباری داخلـی مؤسسه اعتباری کـه بیـانگر اهلیت اعتباری خریدار می‌باشد.
۱- ۸-    سقف شهرت: کمتر از اعتباری کدام ممکن است مؤسسه اعتباری در قالب تسهیلات دانش به خریدار تخصیص می‌دهد.
فصل دوم : حدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه اعطای تسهیلات دانش
ماده ۲-    اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ابلاغ این دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است، تسهیلات دانش اعطایی را بر مقدمه شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقف شهرت خریدار در قالب قراردادهای کالا اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرض‌الحسنه به خریدار صنوبر نماید.
ماده ۳- کمتر از مجموع دستور تسهیلات ریالی دانش قابل صنوبر به هر خریدار در مرحله تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ ۲ میلیارد ریال (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) می‌باشد.
ماده ۴- ضوابط، شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر عمیق اجرایی درمورد به نحوه اعطای تسهیلات دانش اجتناب کرده اند قبیل فاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک بازپرداخت اقساط هر دو تسویه تسهیلات، سبک محاسبه درآمد، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی درمورد اجتناب کرده اند جمله مفاد دستورالعمل‌های اجرایی عقود را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات مقرر در شکل‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی می‌باشد.
فصل سوم: اعتبارسنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضامین
ماده ۵- مؤسسه اعتباری موظف است در گذشته اجتناب کرده اند اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی غیرجاری خریدار اقدام نماید.
تبصره ـ اعطای تسهیلات دانش به خریدار دارای چک برگشتی تعمیر سوءاثر نشده هر دو بدهی غیرجاری به همان اندازه زمان تعمیر سوءاثر اجتناب کرده اند چک برگشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری وظیفه بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی درمورد ممنوع است.
ماده ۶- در اعطای تسهیلات دانش به خریدار دارای سابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند همراه خود رعایت تکالیف قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات مرتبط را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این شرایط مندرج {در این} دستورالعمل، کبریت همراه خود امتیاز اعتباری خریدار، میزان تسهیلات دانش اعطایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح‌ی نقدشوندگی وثایق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضامین ارایه شده، کمتر از ۲ مورد اجتناب کرده اند تضامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید وثایق به رئوس مطالب مصادیق ذیل اجتناب کرده اند تسهیلات‌گیرنده هر دو ضامن بدست آمده نماید.
۶- ۱- اوراق تجاری اجتناب کرده اند قبیل چک هر دو سفته خریدار؛
۶- ۲- اوراق بدهی اعم اجتناب کرده اند اوراق پذیرفته شده دسترس در بازار سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر آن؛
۶- ۳- سهام نمایندگی‌های پذیرفته شده در بورس اجتناب کرده اند جمله سهام عدالت؛
۶- ۴- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل تخفیف در بورس؛
۶- ۵- چک هر دو سفته توسط ضامن؛
۶- ۶- اموال عینی همراه خود قطعا ارزش آن را دارد عرفی اجتناب کرده اند قبیل خودرو، مسکوکات هر دو مصنوعات طلا؛
۶- ۷- حساب‌یارانه کسی؛
۶- ۸- شهادت دادن کسر اجتناب کرده اند حقوق توسط خریدار هر دو ضامن؛
۶- ۹- ضمانت عالی نفر کاسب دارای پروانه کسب کدام ممکن است در زمان اعطای تسهیلات دارای ورزش مالی دایر  باشد؛
۶- ۱۰-در مناطق کشاورزی ضمانت عالی نفر ساکن روستا کدام ممکن است اهلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد مهمور به مهر شورای اسلامی روستا؛
۶- ۱۱- سیم مقوا دایمی گزارش شده تحمل تصرف خریدار؛
۶- ۱۲- برای روستائیان، کشاورزان، دامداران عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند تصرف اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای؛
۶- ۱۳- ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال خریدار، متضمن تضمین دیون تسهیلات‌گیرنده؛
۶- ۱۴- قرارداد مورد نیاز‌الاجرا؛
۶- ۱۵- سایر تضامین کبریت همراه خود امتیاز اعتباری خریدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل مؤسسه اعتباری.
ماده ۷- در اعطای تسهیلات دانش به خریدار گمشده سابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند کبریت همراه خود مرحله درآمد خریدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان بازپرداخت اقساط توسط وی، همراه خود اخذ کمتر از ۲ مورد اجتناب کرده اند وثایق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضامین مقرر در ماده (۶) برای بار نخست به همان اندازه سقف عالی میلیارد ریال در مرحله تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات دانش اعطا نماید.
فصل چهارم: سایر الزامات
ماده ۸- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به دیجیتال کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب گفتن شده توسط موسسه مالی مرکزی اقدام نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدل ای اجتناب کرده اند آن را در اختیار خریدار قرار دهد.
ماده ۹- مفاد این دستورالعمل اطمینان حاصل شود که تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل وحدت رویه در تکنیک اعطای تسهیلات دانش تدوین شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجد حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی برای خریدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسه اعتباری نمی‌باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعطای تسهیلات براساس شرایط، دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میل‌های مؤسسه اعتباری صورت می‌پذیرد.
ماده ۱۰- بدست آمده وثیقه نقدی اجتناب کرده اند خریدار در اعطای تسهیلات دانش، در قالب طیف گسترده ای از سپرده‌ها ممنوع است.
ماده ۱۱- استفاده اجتناب کرده اند سایر قراردادهای تسهیلاتی جدا از اسبابک ها مندرج {در این} دستورالعمل اطمینان حاصل شود که اعطای تسهیلات دانش ممنوع می‌باشد. مؤسسه اعتباری موظف ‌است محدودیت‌های مقرر {در این} دستورالعمل را به نحو مقتضی در سامانه‌های کنترلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارتی درمورد اعمال نماید.
ماده ۱۲- تسهیلات قرض‌الحسنه عروسی تابع احکام مقرر در اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات درمورد می‌باشد.
ماده ۱۳- تسهیلات کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جعاله مسکن مشمول احکام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط خاص شخصی می‌باشد.
ماده ۱۴-  سایر الزامات ناظر بـر اعطای تسهیلات دانش، جدا از مواردی کدام ممکن است صریحاً {در این} دستورالعمل اشاره کردن شده است، تـابع اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات درمورد است.

«دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات دانش» مشتمل بر ۱۴ ماده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی تبصره در دومین مونتاژ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۱ کمیسیون مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت مؤسسات اعتباری موسسه مالی مرکزی به تصویب رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ابلاغ مورد نیاز‌الاجرا می‌باشد.

انتهای پیام/ب
این مطلب را برای صفحه اول اصرار کنید