دعای روزهای اول ماه مبارک رمضان / گناهانم را در در زمان حال ببخش + فیلم


خبرگزاری فارس – گروه ورزش های قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی: در این زمان یکشنبه ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ مصادف همراه خود اول رمضان سال ۱۴۴۳ هجری قمری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در در زمان حال گرانقدر دعای اولین روز ماه مبارک رمضان اقامه تبدیل می شود.

به تماس گرفتن خدا

خدایا روزه ام را در آن روزه روزه داران قرار ده
خدایا روزه ام را در در زمان حال یادآور روزه روزه داران قرار ده

را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که در آن برخاستند
را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همراه خود اطرافیانم یادآور اطرافیان رفتار می کنم

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا اجتناب کرده اند خواب غافلان آگاه کن
را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا در در زمان حال بی خبر بیدار کن

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن معصیت بکنم ای خدای جهانیان.
را انتخاب کنید و انتخاب کنید گناهم را در در زمان حال ببخش ای خدای جهانیان

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا ببخش، ای جنایتکاران را ببخش
مرا ببخش ای مسئول

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید