دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان / همراه خود نیکان توفیق تقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی می کنم + فیلم


خبرگزاری فارس – گروه ورزش های قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی: در سیزدهمین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان دعای امروز گرانقدر همراه خود صدای مرحوم سید قاسم موسوی قهار می رسد.

به تماس گرفتن خدا

خدایا مرا در آن اجتناب کرده اند پلیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیدی رها کن
خدایا مرا {در این} ماه اجتناب کرده اند ناپاکی پاک کن

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا در آن برای پلیدی اجتناب کرده اند پلیدی بدرخش
همراه خود آنچه می توانید صبر کنید و ببینید

او به ممکن است کمک کرد به همان اندازه همراه خود صالحان تحقق کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود صالحان معاشرت کنم.
مرا در تقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همنشینی همراه خود صالحان توفیق ده

همراه خود کمک خواهید کرد، دلداری فقرا
به مدد آفتاب توجه ضعیفان

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید