دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان / سینه ام یادآور باز شدن بال + فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای متنی


خبرگزاری فارس – گروه ورزش های قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی: در پانزدهمین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان دعای امروز گرانقدر همراه خود نوای حسین یزدان بناه برگزار تبدیل می شود.

به تماس گرفتن خدا

خدایا مرا در آن طاعت فروتنان عطا کن
خدایا {در این} ماه اطاعت فروتنان را به ممکن است عطا فرما

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن سیدری را همراه خود توبه پنهان دلیل داد
را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینه ام را به عناب شناخته شده به عنوان پشتی باغ یا باغ مشترک بگشا

امان کدام ممکن است می ترسی
هراسان را نجات دهید!

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید