دوباره کار کردن قدرت تاکسی کاربراتوریبه گزارش شفاف، علی محتشم پور اظهار داشت: اجتناب کرده اند رانندگان تاکسی حرفه ای {به دلیل} ضعیف وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اجرای قالب توقف ساخت خودروهای سمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژو کدام ممکن است محدودیت های عکس را برای این توسعه تحمیل می تدریجی، دعوت به حرکت می آید. تاکسی در اسرع وقت.” توسط خودم حرکت تدریجی

به آگاه معاون فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی گروه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، رانندگان تاکسی حرفه ای در صورت از گرفتن ضرر در تامین درآمد اولین، اجتناب کرده اند در گذشته به امکانات اسقاط کدام ممکن است بخواهند استراتژی اسقاط را انجام دهند، راه اندازی شد می شوند. در موقعیت به انجام بیش اجتناب کرده اند ۷۰ نسبت اجتناب کرده اند اسقاط اتومبیل شخصی در ابتدا است کدام ممکن است به تسریع توسعه {کمک می کند}.

طبق آمار ۱۵۰۰ تاکسی کاربراتوری در ناوگان تاکسیرانی شهر تهران موجود است.

محتشم پور هفته قبلی گفتن کرده بود کدام ممکن است تردد هر نوع خودرو به طور قابل توجهی تاکسی های کاربراتوری در کلان شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل در تهران ممنوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس راهور موظف است این خودروها را به منطقه پارکینگ ماشین هدایت تدریجی، این در حالی است کدام ممکن است گروه تاکسیرانی شهر تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق گفتن گروه تاکسیرانی شهر تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید … علاوه بر این قوانین اجازه تمدید پروانه استفاده از به صاحبان خانه این تاکسی ها را نمی دهد.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان