رئیس جمهور به رئیس بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر بهداشت اصل داد به همان اندازه نیازهای درمانی جانبازان را برطرف کنند.به گزارش پایگاه خبری « صراط » به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری دانشجویان ایران، آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح روز سه شنبه در دومین روز اجتناب کرده اند نوروز ۱۴۰۱ همراه خود حضور در مجتمع توانبخشی روانی جانبازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان بازدید اجتناب کرده اند این وسط. ادارات مختلف همراه خود دلایل مسئولین. در جریان عمیق ورزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان درمانی این مجموعه به جانبازان حاضر شد.

رئیس جمهور {در این} بازدید بینی به بینی همراه خود تعداد اندکی اجتناب کرده اند جانبازان حاضر در محوطه گفتگو کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبورانه سخنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارات آنان را {دنبال کرد}.

رئیسی خطاب به رئیس بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان این آسایشگاه تاکید کرد: جانبازان گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرافراز کشورمان در مواقع سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورودی دسته جمعی به ایران اسلامی خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام دارایی شخصی را رها کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدای ممکن است اعضای خانواده باشید. ” اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی برای حفاظت اجتناب کرده اند هموطنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش هایمان. اولیای اسلام فداکاری کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانطور که صحبت می کنیم {همه ما} باید تمام امتحان شده شخصی را برای خدمت به آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل دلداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلاتشان انجام دهیم.
رئیس جمهور علاوه بر این به وزیر بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران اصل داد به همان اندازه ارائه دهندگان درمانی صحیح به ایثارگران در جهان های مختلف را یکپارچه دهند.