رئیس کل دادگستری سمنان: فحاشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فحاشی نسبت به حقوق دیگران


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند سمنان به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی دادگستری استان سمنان، محمدجعفر عبدالله رئیس کل دادگستری استان سمنان در مخلوط مردمان شهرستان درزین گفت: چرا کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند خلقت، روح خدا محوری است. از آنها دمیده شد.

وی افزود: وی تجلی جمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمال انسان را آنقدر عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم می دانست کدام ممکن است فرشتگان به او فرمان سجده دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او آموختند کدام ممکن است همراه خود علم شخصی مظهر کرامت انسانی را درست تدریجی.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ارتکاب جرم را دارای ۲ عملکرد دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ارتکاب جرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نافرمانی موجب هتک کرامت انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هتک حرمت الهی تبدیل می شود. {در این} صورت اجتناب کرده اند وصف کرامت عدول کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازاتش مقبول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستحب دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرع است.

عبدالله ذکر شد: قوای حاکمه اجتناب کرده اند جمله قوه قضائیه موظف به محافظت مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد های انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موظف به به کارگیری همه توانمندی ها در امر حکومت داری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر نیکی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضایل در گروه هستند.

وی ذکر شد: قوه قضائیه دغدغه فرقه دینی را سبک تذکر مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط دستیابی نبرد همراه خود جرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحراف در گروه، تربیت دقیق در نظام خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهتمام پیرمردها به را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولاً باید پیرمردها مراقب باشند. دلیل برای خیر. سپس موضوع».

رئیس کل دادگستری استان سمنان اصرار بر بی حجابی، بدحجابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سگ خواری را نقض قوانین انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق دیگران دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: آرزو کرد تعمیر آسیب شدند.

عبدالله عبدالله به در کنار دادستان کل وسط استان سمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونین وی همراه خود مخلوط کثیری اجتناب کرده اند ساکنان در درزین دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکار قانونی برای تعمیر مشکلات حاضر شده حاضر کرد.

انتهای پیام/۲۵۶۸/۰/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید