رئیس کمیسیون بودجه مجلس: خوب ریال به جدول اعتبارات قلمرو ای واریز نشده است


به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس حمیدرضا حاج بابایی، رئیس کمیسیون این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه مجلس در مونتاژ علنی در لحظه دوشنبه (۲۹ فروردین) مجلس نمایندگان ذکر شد: ۴۰۷ مورد سراسری شدن مجدد قلمرو ای است. سرمایه گذاری های سراسری در جاری حاضر اجتناب کرده اند بودجه شهرستان بردن شده است. مثلا استان تهران ساده ۵۰ میلیارد تومان اجتناب کرده اند بودجه قلمرو ای ملت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوزستان ۱۰۰ هزار تومان یعنی ۱۰۰ میلیارد تومان کدام ممکن است به بودجه خوزستان اضافه تبدیل می شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کمیسیون این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه در مجلس نمایندگان یکپارچه داد: اگر تدریجی تدریجی کدام ممکن است خوب ریال به بودجه استانداری واریز شده است، جایزه خواهد گرفت. به استان های سیستان، بلوچستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کردستان کمک کردند، تمایز اینجا است کدام ممکن است استان هایی کدام ممکن است نسبت کمتری دارند انواع سرمایه گذاری های متفاوتی دارند.

عبدالرضا المصری، معاون رئیس مجلس شورای اسلامی در {پاسخ به} این تذکر ذکر شد: این موضوع در ریاست جمهوری مطرح تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته ای روی آن واقعاً کار می کند به همان اندازه آنچه کدام ممکن است واقعیت دارد، طبق تذکر آقای دکتر انجام شود. حاج بابایی.به همین دلیل این موضوع خواستن به کار تخصصی دارد.» ۹ باشی حیاط

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید