رئیس گروه عقیدتی سیاسی نظامی: حفاظت مقدس گنجینه ای غنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشرده است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند خرمشهر، حجت الاسلام عباس محمد حسنی رئیس گروه عقیدتی سیاسی نظامی در بازدید اجتناب کرده اند نمایشگاه های دارالنور خرمشهر تصدیق شد: همراه خود ملاحظه به اینکه در جاری حاضر در نمایشگاه های دارالنور در خرمشهر حضور پیدا کرده ایم، می توان به این موضوع ردیابی کرد.

وی ذکر شد: نهضت غول پیکر راهیان آفتاب در جستجوی سوئیچ روحیه ایثار، فداکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشادت سربازان در هشت سال حفاظت مقدس به فناوری جدید گروه است.

رئیس گروه عقیدتی سیاسی نظامی ذکر شد: توانمندی های حفاظت مقدس برای ما گنجینه بزرگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در اختیار ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند آن استفاده کنیم.

محمد الحسنی ذکر شد: اگر اجتناب کرده اند توان حفاظت مقدس به خوبی استفاده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری جدید ما همراه خود این سنت ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غنی به خوبی شناخته شده شوند بخش مهمی اجتناب کرده اند سنت ما تامین تبدیل می شود.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید