روز شخصیت در اصفهان خبر فارس


می گویند ایرانیان سنتی در تحریک کردن سال نو، پس اجتناب کرده اند ۱۲ روز جشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت کدام ممکن است به یاد ۱۲ ماه سال است، در سیزدهمین روز نوروز به حیاط پشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحرا گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت می کردند. . در اصفهان همه ساله مردمان سیزدهمین روز فرودین را در شخصیت می گذرانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امروز را همراه با آشنایان شخصی می گذرانند.

حمیدرضا نیکرمم – مهدی لطفی

۱۹:۴۹

۱۴۰۱-۱-۱۳


http://fna.ir/1o7kqq