زاکانی یک بار دیگر برای شوهر دخترش فرستاد؟
حسین حیدری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرش مریم زاکانی از مدیران نمایندگی عمید کامپیوتر شریف هستند کدام ممکن است مشتریان زیادی مربوط به در کنار اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ارتباطات زیرساخت مخابرات ایران دارد. است احتمالاً یکی از نمایندگی های مرتبط همراه خود حسین حیدری نمایندگی عرش مفهوم نگار است.