زاینده رود به نصف جهان باز می گردد


به گزارش شفاف، مهران زینلیان اظهار داشت: از ساعت شب قبلی ساخت سد زاینده رود برای کشاورزان غرب استان اصفهان مرتفع است.

وی می گوید: زاینده رود به مدت ۱۰ روز زیر کشتزارهای کشاورزی شرق اصفهان آبیاری می تنبل.

به مشاوره معاون عمرانی استاندار اصفهان، این بازگشایی سومین بار برای کشاورزان شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین بار برای کشاورزان غربی است.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان