ساخت اطلاعات در نتیجه تحمیل نقش ها جدید تبدیل می شود


حمید قدیرزاده بلافاصله در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس در سنندج همراه خود ردیابی به نامگذاری سال جاری شناخته شده به عنوان «ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی» تصدیق شد: امیدواریم امسال بتوان زحمت کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت بیشتر کف دست کشف شد. تحمیل حرفه.”

وی ساخت را وسیله ای برای افزایش مطلوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطلوبیت امکانات برای ارضای نیاز نهفته در کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: هر تمایلی کدام ممکن است در نتیجه ساخت نشود اما علاوه بر این نیاز به ساخت را برای کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل مضاعف تحمیل تدریجی. قطعا ارزش آن را دارد در محله، به معنای واقعی کلمه هستند ساخت به این معناست کدام ممکن است افزوده شدن جذاب است.»

رئیس پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری کردستان افزود: ساخت اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت اطلاعات ممکن است در نتیجه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل جایگزین های شغلی جدید در محله شود.

وی همراه خود ردیابی به اینکه در مسیر درست ساخت اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال در حرفه هر دو صنف انواع کارگران گروه افزایش نمی یابد خاطرنشان کرد: در تردد اطلاعات آموزان نقش ها جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوف جدید تحمیل تبدیل می شود.

قدیرزاده همراه خود خاص اینکه در دهه قبلی بسترهای تحمیل فناوری دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات فراهم شد، خاطرنشان کرد: همراه خود بهبود فناوری دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات متنوع اجتناب کرده اند نقش ها اجتناب کرده اند بین سر خورد، با این حال نقش ها جدیدی تحمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع این نقش ها اصولاً شد. اجتناب کرده اند چیزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند کف دست داد

وی خاص کرد: در حرکت اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی، مشاغلی کدام ممکن است تحمیل تبدیل می شود در نتیجه تسهیل نقش ها حال تبدیل می شود.

رئیس پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری اقلیم کردستان افزود: اطلاعات‌سازی نقش ها حال را تسهیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحمیل پتانسیل ها احساسی‌افزاری به اقتصاد محله کمک کرده است.

وی همراه خود ردیابی به ایجاد موسسه مالی ها در دهه هفتاد در میادین بی نظیر شهر سنندج اظهار داشت: امروزه بهبود فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت های ارتباطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود فوری موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان، عدم خواستن به مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در شهر، تراکم گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیست است. تنزل.”

قدیرزاده همراه خود خاص اینکه نامگذاری سال ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت شناخته شده به عنوان «سال ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی» ردیابی به تحولات ساختار مالی در ملت دارد، تصریح کرد: همراه خود ملاحظه به این موضوع، این اصلاح در ساختار مالی ملت رخ داده است است.

وی این اصلاح را تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش محله را ضرورتی برای تحمیل آمادگی در محله دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: حرکت اطلاعات در نتیجه افزایش نقش ها جدید کبریت همراه خود شرایط قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد شغلی تبدیل می شود. همراه خود تحمیل اقتصاد اطلاعات بنیان فراهم تبدیل می شود.

قدیرزاده توضیحات شکست واحدهای مالی استان را نداشتن حداقل محدودیت مالی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تحمیل ورزش اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت ساخت اطلاعات.

وی تاکید کرد: برای بهره مندی اجتناب کرده اند سود های پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری واقع در وسط خوب استان هر دو شهرستان، نیازی به سوئیچ بحث اطلاعات به مناطق در اطراف افتاده کشاورزی نیست.

به مشاوره رئیس پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری کردستان، ساخت، اطلاعات‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال‌زایی اجتناب کرده اند جابجایی گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ‌وسازهای جدید جلوگیری می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی می‌توانند به‌عنوان اطلاعات‌ساز در مزرعه هر دو خانه ورزش کنند.

وی اظهار داشت: هر نمایندگی فناور اطلاعات بنیان ممکن است با بیرون جابجایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش ارزش های جانبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون تحمیل ارزش به واحدهای تولیدی، اجزای شخصی را در مناطق مختلف استان ظریف تدریجی.

قادرزاده اطلاعات بنیان را کاهش ارزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش {بهره وری}، یعنی به نظر می رسید به بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم در گذشته اجتناب کرده اند قهقرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقت در آسیب به نظم اجتماعی دانست.

وی شکسته نشده داد: اطلاعات یعنی آمادگی برای آنچه محله خواستن دارد، تعمیر بیکاری ساختاری در محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادله آموزش های مورد نیاز در مقابل آموزش های عجیب و غریب.

رئیس پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری قلمرو کردستان ادای احترام به شد: اگرچه محتوای آموزشی هیچ گاه کهنه نمی شود با این حال {افرادی که} خواستن به کار بلافاصله دارند نیازی به آموزش تئوری ندارند.

وی اظهار داشت: آئین نامه آموزش فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه کامل پیام آفتاب آموزش اجتناب کرده اند راه در اطراف به افراد حاضر می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه گلوله کردن عادلانه مطالبات آموزشی تبدیل می شود.

به مشاوره قدیرزاده، پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری همراه خود کمک تمامی امکانات آموزشی اجتناب کرده اند ابتدای فاصله مقدماتی به همان اندازه بالا فاصله دکتری تخصصی در تمامی منطقه ها اعم اجتناب کرده اند علوم پزشکی، علوم اساس، علوم فنی، کشاورزی، علوم انسانی، اجتماعی علوم، زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره وارد جهان های دیگران تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه باید به طور مناسب تجلی یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کف دست آید، ارتباط دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله را اجتناب کرده اند طریق پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری فوق العاده افزایش می بخشد.

وی پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را پلی مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند اطلاعات فارغ التحصیلان آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره گیری اجتناب کرده اند آنچه در تنظیم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفیق این ۲ بخش دانست، اظهار داشت: مسیر اشتغال محله تبدیل می شود.

رئیس پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری کردستان ادای احترام به شد: نباید در نظر گرفته شده کرد کدام ممکن است تحمیل حرفه باعث افزایش انواع شاغلان تبدیل می شود، اما علاوه بر این در جایگاه دانشمندان، نقش ها جدید تحمیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاغلی کدام ممکن است خارج اجتناب کرده اند وضعیت مالی هستند هر دو می توانند باشند. خوب ورزش خشمگین در گروه مالی.»

وی نمایندگی اطلاعات بنیان را تعریفی اجتناب کرده اند ورزش کبریت همراه خود خواستن محله دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: راه اندازی شد اطلاعات بیشتر مبتنی بر اطلاعات، اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در نظام مالی وفاداری تحمیل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به آن است را محقق تدریجی. این، اصلاح ساختار روانشناختی می خواست است.”

به مشاوره قدزاده، حرکت اطلاعات بنیان اصولاً خوب حرکت احساسی افزاری {است تا} خوب حرکت دردسرساز افزاری.

وی اظهار داشت: بیش اجتناب کرده اند ۱۵ سال است کدام ممکن است مقام معظم مدیریت شعارهای سال را در خصوص اقتصاد رئوس مطالب می کنند، از گرفتن اقتصاد مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت لازمه بهبود ثابت است.

وی بدست آوردن به اقتصاد ثابت را ناشی اجتناب کرده اند حاضر استانداردهای مورد نیاز در محله دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ردیابی به اینکه در اوایل دهه شصت معتقد بود بهبود در گرو انبساط مالی است، اظهار داشت: امروزه ملایم شده است کدام ممکن است بهبود ساده انبساط مالی نیست، اما علاوه بر این بهبود همه جانبه است. اندازه زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی.”، اجتناب کرده اند جمله اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی.

رئیس پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری قلمرو کردستان افزود: در دهه هشتاد بحث تخریب تنظیم زیست مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس تنظیم زیست به اندازه بهبود افزوده شد.

وی اظهار داشت: در بازتاب انواع فارغ التحصیلان دانشکده ها ضرر محله بود.

قدزاده پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ثابت را در گرو نظام اطراف دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: باید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند توان رسانه ای اظهار داشت وگوی اطلاعات بنیان را راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، ۱۲۰ واحد فناور در استان موجود است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۲۶ واحد پارکی هستند، یعنی بالغ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مرحله انبساط فراتر گذشت اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵ نمایندگی تولید دیگری در مسیر درست انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی پیش رونده هستند. -انبساط

انتهای پیام/۸۵/۲۳۳۰