سارقان در عملیات مشترک پلیس اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارس دستگیر شدند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شیراز، سردار رحمبخش حبیبی همانطور که صحبت می کنیم در مخلوط خبرنگاران همراه خود گفتن این خبر افزود: پس اجتناب کرده اند بروز چندین فقره خانه شکنی تلفن در کنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد ساکنان در محافظت ماموران انتظامی در برخی شهرستان های استان فارس. تعیین سارقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری آنها در اصل کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس توجه در تحقیقات تخصصی مطلع شدند کدام ممکن است این سارقان ماهر در استان های اصفهان، یزد، البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید … تحمل محافظت مامور پلیس اقدام به خانه شکنی کردند.

فرمانده انتظامی استان شکسته نشده داد: همراه خود ملاحظه به اینکه دستگیری سارقان نیز در اصل کار پلیس اصفهان بود، دیروز به ماموران پلیس آن استان اطلاع گرفت کدام ممکن است سارقان در احاطه شهر مرودشت کدام ممکن است جهان ویژه ای است اجتناب کرده اند پلیس مخفی شدند. در اصل کار، محل استقرار ماموران انتظامی فارس خاص شد.

سردار حبیبی خاطرنشان کرد: ماموران پلیس توجه استان فارس به در کنار تیمی اجتناب کرده اند داده ها اصفهان به صورت محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامحسوس به آن است محل اعزام شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد عملیات ضربتی سودآور شدند تمامی ۱۱ دزد را کدام ممکن است اعضای منصفانه باند بودند دستگیر کنند. در لانه آنها

این مقام انتظامی ذکر شد: در مخفیگاه سارقان ۷۶ تجهیزات گوشی تلفن در کنار، منصفانه تجهیزات واکی تاکی، منصفانه قطعه شناسنامه بازیگران خشمگین مانده، ۲ کلاه امنیت پلیس، از اسکناس مسروقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ تجهیزات سرنشین اختراع شد. اجتناب کرده اند مشتریان جان مفید به در برد.

وی همراه خود دقیق اینکه سارقان برای پیگیری سطوح قانونی به دادسرای کلی مراجعه کردند اجتناب کرده اند ساکنان خواست در صورت خانه شکنی اجتناب کرده اند این طریق به اداره داده ها فارس واقع در جاده احمدی نو معامله با کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان موظف به ارجاع به آنها باشند. بلافاصله به وسط فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهید.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول توصیه دهید