ساعت مناسب ملت عالی ساعت پیش تحویل داد


به گزارش پایگاه خبری صراط، ساعت مناسب ملت عالی ساعت به ورودی سر خورد.

بر مقدمه قوانین مصوب سال ۱۳۷۰ ساعت مناسب ملت اجتناب کرده اند روز اول فروردین ورودی آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نیمه دوم سال به حالت در گذشته باز می گردد.