ساموئل جکسون در فیلم The Last Days of Talmigry تفریحی می تنبل.
فینال روزهای بطلمی گری بر ایده رمانی اجتناب کرده اند والتر موزلی نوسازی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند بهتر از نمایشنامه های دوران ماهر او را به حاضر می گذارد.