سردار سلامی: ۹ تنها به شهدا رحم نمی کنیم، اما علاوه بر این انتقام می گیریم/ اجازه دهید صهیونیست ها جلوی شرارت شخصی را بگیرند.


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند دزفول، سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظهر در حال حاضر در مراسم یادبود سردار محمد حسن کوشی گفت: خوزستان نگین خوب ایران اسلامی در دوران حفاظت مقدس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه است. دزفول زیباست آن را پایتخت از دوام نامیدند.

وی افزود: همین جا شهری است کدام ممکن است مردمان آن زیر موشک های دشمن ماندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها شخصی را همراه خود فداکاری به جبهه فرستادند.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: شهر زیر باران شومینه دشمن ویران شد با این حال مردمان همراه خود ضمانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری در شهر ایستادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فرزندان جاده حمایت کردند.

وی همراه خود خاص اینکه مردمان دزفول در مبارزه مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگیدند، یکپارچه داد: ثمره این از دوام در حال حاضر ایران است، وارد قرن جدیدی شده ایم، قرن فروپاشی نیروهای خبیث دشمنان.

حسین سلامی اظهار داشت: از دوام در سطح خاصی برای مقطع خاصی نیست، اما علاوه بر این طولانی شدن خوب جریان است. این واقعیتی است کدام ممکن است همراه خود امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنان اولیای خدا در امت جاری شد.

وی اظهار داشت: ملت ایران پس اجتناب کرده اند هشت سال از دوام، سال‌ها تحریم دشمن، حمله ها روانی، تروریسم، عملیات باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌ای، همراه خود منطق غول پیکر از دوام پاسخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان دشمنان غول پیکر را اجتناب کرده اند پا درآورد.

سلامی افزود: در روزهای فعلی شاهد بودیم کدام ممکن است کاخ سفید دانستن درباره ایران اسلامی آگاه است کدام ممکن است پوشش تحریم ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه پاسداران را مقاوم‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجمی‌تر اجتناب کرده اند قبلی کرده است.

فرمود: وقتی دشمن اجتناب کرده اند فضیلتی صحبت می تدریجی، این مزیت تعداد انگشت شماری برابر آن چیزی است کدام ممکن است آگاه تبدیل می شود.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: تحریک کردن نوک آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن غرب سالهاست کدام ممکن است یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیرا سرعت گرفته است.

وی همراه خود خاص اینکه قرن های قبلی را غربی ها قرن اسارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردگی می دانستند، تصریح کرد: منطق انقلاب برهم زدن منطق غربی ها، عزت اسلام، رهایی اجتناب کرده اند اسارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیداری اجتناب کرده اند جهل بود.

حسین سلامی اظهار داشت: قرن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جغرافیای جدید، جغرافیای طلوع اسلام، رشد مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای سرزمین های اسلامی اشغال شده توسط متجاوزان غیرمسلمان به طور قابل توجهی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست ها است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه ما همراه خود غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق ارتباط نداشتیم، اظهار داشت: مسلمانان توانایی را به انگشت گرفته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرچم از دوام بالاست.

سلامی به هر کجای دنیا کدام ممکن است ظاهر شد کنیم آثار جنایات نیروهای شیطانی را می بینیم، اظهار داشت: سال هاست کدام ممکن است شاهد مبارزه، آوارگی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بمباران اتمی مردمان در گذشته اجتناب کرده اند آنها بوده ایم، با این حال شاهد نابودی آنها نیز خواهیم بود. “

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه خود ردیابی به محاسبات غلط صهیونیست ها اظهار داشت: به آنها هشدار می دهیم انگشت اجتناب کرده اند کارهای شیطانی شخصی بردارند وگرنه این روزنه های کودک دنیا به روی آنها بسته تبدیل می شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: ما ساده برای شهدای شخصی تشییع نمی‌کنیم، اما علاوه بر این انتقام می‌گیریم. این پیام ها شدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق هستند.

حسین سلامی اظهار داشت: دشمنان می توانند خطاها شخصی را تکرار کنند با این حال ما به آنها می گوییم هرکس اجتناب کرده اند حوادث عبرت نگیرد یک بار دیگر آنها را امتحان می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بخواهند سبک تلخ انتقام را یک بار دیگر بچشند یک بار دیگر امتحان شده خواهند کرد.

وی اظهار داشت: ما قول می دهیم کدام ممکن است اجازه ندهیم دشمنان ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت ملت ایران را شبح کنند.

کوسه خوب سلیمانی تولید دیگری بود

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر در همین جا مخلوط شدیم به همان اندازه اجتناب کرده اند خوب رئیس غول پیکر کدام ممکن است نمونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر جهاد بود تجلیل کنیم.

وی افزود: سردار کوساشی گمنامی را بر مشهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنامی ترجیح داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سکوت جنگید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سکوت فریاد زد.

حسین سلامی اظهار داشت: وی ۴۱ سال لباس جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه های با کیفیت حرفه ای بر تن داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبران کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی سپاه پاسداران بود.

وی افزود: او کاری به میز ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها در پایین بود. یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند سلیمانی ها در قالب شخص خاص به تماس گرفتن محمد حسن کوشاجی بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، اجتماع سربازان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگداشت سردار شهید «محمد حسن کوشی» صبح در حال حاضر همراه خود حضور مسئولان لشکری ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشوری در محله سرالله الحسینیه دزفول برگزار شد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید