«سردار گیله‌پسرها» روایتی اجتناب کرده اند دیدار حاج قاسم سلیمانی همراه خود گیلانی‌ها چاپ شده شد


به گزارش خبرگزاری فارس، کتاب «سردار گیله‌پسرها»، خاطرات مردمان گیلان اجتناب کرده اند روزهای مبایعه نامه حاج قاسم سلیمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابومهدی المهندس به قلم نرجس توکلی لشکاجانی توسط انتشارات «راه یار» راهی بازار کتاب شد.

 در بخشی اجتناب کرده اند مقدمه کتاب می‌خوانیم: «عبارت «سردار» برای گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیلانی، تحت هیچ شرایطی واژه غریبی نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیست. در حافظه تاریخی هر گیلانی، شناسایی سردار، مشحون اجتناب کرده اند قهرمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانمردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرت غول پیکر‌مردی است کدام ممکن است به سمت غول پیکر ترین ابرقدرت‌ها ایستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مبایعه نامه رسید:میرزا کودک نوپا خان جنگلی.

همراه خود وجود تحویل داد صد سال اجتناب کرده اند مبایعه نامه میرزا، ادامه دارد هم می‌توان داستان‌های قهرمانانه او به سمت تجاوز شوروی را اجتناب کرده اند زبان عجیب و غریب‌های گیلان شنید. ادامه دارد هم نوای حز‌ن‌انگیز گیلک‌دختران غیور را می‌توان شنید کدام ممکن است در سوگ این عظیم‌شخص گذشته تاریخی، ناله را انتخاب کنید و انتخاب کنید فغان بالا می‌دهند، او را برادر خطاب می‌کنند؛ در دل، قربان صدقه‌اش می‌توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نهایت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خودگذشتگی‌اش کدام ممکن است سایه امنی برای افراد فراهم کرد، شناخت می‌کنند.

پس اجتناب کرده اند تحویل داد حدود عالی قرن اجتناب کرده اند مبایعه نامه سردار جنگل، بار تولید دیگری این واژه در افواه مردمان جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساری شده بود. سال ۱۳۹۵ بود. در کوچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار شناسایی سردار روی زبان‌ها می‌چرخید؛ سرداری کدام ممکن است قرار بود بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان یک بار دیگر‌ای به دل‌های مردمان شهر ببخشد؛ گویی سردار جنگل خشمگین شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار تولید دیگری در کالبد سرداری اجتناب کرده اند دیار کویر به آغوش گیلان باز می‌گشت برگزارکنندگان کنفرانس کدام ممکن است می‌دانستند سردار پرمشغله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است دعوتشان را رد تدریجی، بازو به ابتکار جالبی زده بودند. آنها همراه خود توافق همراه خود خانوار شهدا، دعوت‌نامه را اجتناب کرده اند زبان مادران شهدای گیلان نوشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنان درخواست شده است بودند پای دعوت‌نامه را امضاء کنند.

این ابتکار حرکت جذاب، کار خودش را کرد. دل سردار دل‌ها کدام ممکن است پرشور در مورد شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارادتمند خانوار‌هایشان بود، لرزاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین منبر کنفرانس رساند؛ همایشی بی‌نظیر کدام ممکن است به آگاه سردار، هیچ‌‌وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ کجای تولید دیگری تکرار نشد. جملات سردار نیز آرم اجتناب کرده اند معنویت تحت سلطه بر فضای آن داشت. اجتناب کرده اند جمله اینکه ایشان در آن کنفرانس اظهار داشت: من می خواهم حضور شهدا را {در این} مخلوط بافت می‌کنم….

در محیط همین کنفرانس هم بود کدام ممکن است سردار در مخلوط سربازان گیلانی فاتح نبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزهرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شناخت اجتناب کرده اند این حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد عظیم، انگشترش را به فرمانده گیلانی‌ها، سردار حق‌بین داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: «من می خواهم خوشحال از می‌کنم کدام ممکن است رشتی هستم؛ آن رشتی کدام ممکن است ما دیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناختیم». بعد اجتناب کرده اند آن بود کدام ممکن است به آگاه سردار حق‌بین، سردار سلیمانی نذر کرده بود به همان اندازه وقتی کدام ممکن است خشمگین است، زمانی ۵ به همان اندازه صلوات برای گیلانی‌ها بفرستد.»

این کتاب کوششی است برای گزارش سوگواری‌های مردمان گیلان در عزای بزرگمردی کدام ممکن است گذشته تاریخی به احترامش شورش کرد؛ مردی کدام ممکن است در سرتاسر اقامت‌اش حماسه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شهادتش، حماسه‌ای تولید دیگری آفرید؛ حماسه‌ای کدام ممکن است رمز آن، جسورانه شدن عبارت وحدت بود.

کتاب «سردار گیله‌پسرها» کدام ممکن است تجزیه و تحلیل آن را فاطمه آقایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زینب کریمی انجام داده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین آن توسط نرجس توکلی لشکاجانی {انجام شده} بود در ۱۳۶ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ مدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ۳۰ هزار تومان توسط انتشارات «راه یار» به چاپ رسید.

کنجکاوی‌مندان می‌توانند این کتاب را علاوه بر این کتابفروشی‌ها، اجتناب کرده اند صفحات دیجیتال نویسنده @raheyarpub را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت یابی vaketab.ir تهیه کنند.

هفت کتاب «شروه‌ای برای حبیب»، «بر شانه‌های کارون»، «سردار سربدارها»، «حافظ دل‌ها»، «یزله بر دجله»، «سلیمانی‌ها» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ابرقدرت خداست» کسب اطلاعات در مورد روایت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرات از ما شهرهای مختلف اجتناب کرده اند ایام مبایعه نامه حاج قاسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابومهدی المهندس توسط انتشارات «راه یار» چاپ شده شده بود.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول سریع کنید