سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت را به پنجشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه موکول نکنید


به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری دانشجویان ایران، سردار سید کمال هادیانفر ذکر شد: در جاری حاضر همراه خود ۴۷ سهم افزایش، نزدیک به ۵۲ میلیون پرواز سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت در ملت به گزارش رسیده است.

وی همراه خود دقیق اینکه آمار جان باختگان پروازهای نوروزی ۲۲.۵ سهم کاهش کشف شد کدام ممکن است آمار مهمی است، تاکید کرد: با این حال نباید فراموش کرد کدام ممکن است ادامه دارد هفت روز به همان اندازه عید نوروز که همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی ملت همراه خود دقیق اینکه همراه خود ملاحظه به شرایط ناپایدار جوی در محورهای شمالی ملت، رغبت مردمان برای بازدید به استان های جنوبی مرتفع است، افزود: خودبخودی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در نتیجه واژگونی خودروها شود. .

به مشاوره هادیان فر، ۱۶ سهم تصادفات نوروزی درمورد به عابران پیاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمدتاً اشخاص حقیقی مسن هر دو خردسال است.

وی کسب اطلاعات در مورد وضعیت محورهای کرج – شالوس تصریح کرد: در محور کرج – شالوس بار سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان ۵۶۰ هزار خودرو در راهنمایی های شمالی {در این} بار ترافیکی موجود است. بعد از همه سعی کردیم در محور چالوس کمترین محدودیت را داشته باشیم.

فرمانده انتظامی شهرستان همراه خود ردیابی به ازدحام ترافیکی در درگاه شهرستانک در هشت کیلومتری رودبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید منجیل تصریح کرد: رئیس پلیس اصل داده است کدام ممکن است به این موضوع ملاحظه شود. باید مرحله ۲ محوری بزرگراه شلوس را سازماندهی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل ضرر باند منگل رودبار را رفع کنیم.

حدین فر اجتناب کرده اند مردمان خواست به همان اندازه مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات رانندگی را رعایت کنند، کسب اطلاعات در مورد اهمیت ملاحظه رانندگان به مبانی پیشگیری اجتناب کرده اند تصادفات، شکسته نشده داد: مدیریت خودرو.

وی در طولانی مدت سخنان شخصی همراه خود تاکید بر عدم موکول نشدن بازگشت اجتناب کرده اند بازدید به روزهای پایانی عید ذکر شد: اجتناب کرده اند مردمان تقاضا داریم زودتر اجتناب کرده اند روز پنجشنبه برگردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت اجتناب کرده اند بازدید را به پنجشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه موکول نکنند.