سطوح خاموش کردن چراغ ها برای درو کردن پول نقد ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی
یکی اجتناب کرده اند مواردی کدام ممکن است مشاوران نسبت به بردن فارکس محبوب انتقاد داشتند اینجا است کدام ممکن است مقامات تنها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح قیمت کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضمین کسب گندم اختصاص داده است. .