سهم صنایع غذایی در صادرات غیرنفتی چقدر است؟


به گزارش شفاف، بر مقدمه گزارش کار کردن ۱۱ ماهه خرید و فروش خارجی کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ توسط وزارت صمت آشکار شده است، کل صادرات غیرنفتی برای ادغام کردن پتروشیمی، میعانات گازی، معدن، صنایع متالورژی، کشاورزی، صنایع غذایی، فرش، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت. (کلیه صنایع) .. ساخت غیر اجتناب کرده اند صنایع به میزان فوق الذکر در یازده ماهه سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۱۱۲ میلیون تن به قطعا ارزش آن را دارد حدود ۴۳.۵ میلیارد دلار {بوده است}.

سهم کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع غذایی اجتناب کرده اند جمله میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات؛ آجیل. صنایع متنوع: شیرینی، آب نبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات غلات؛ محصولات لبنی؛ محصولات حیوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع تکیه کن؛ گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیاه پزشکی، تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی حدود ۱۱ نسبت اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد کل صادرات غیرنفتی را تشکیل می دهد.

بر این مقدمه، صادرات کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع غذایی در یازده ماهه سال قبلی اجتناب کرده اند هفت میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ هزار تن به قطعا ارزش آن را دارد ۴ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۳۵ میلیون دلار تحویل داد کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال ۱۳۹۹ اجتناب کرده اند تذکر قطعا ارزش آن را دارد ۱۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شبیه به سال. جایی کدام ممکن است وزن آن سه نسبت کاهش کشف شد.

{در این} میان میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزی بیشترین میزان برابر ۳۱.۶ نسبت اجتناب کرده اند کل صادرات کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع غذایی را به شخصی اختصاص داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکبار همراه خود سهم ۲۹.۳ درصدی در رتبه دوم قرار دارد. بر این مقدمه بیش اجتناب کرده اند ۶۰ نسبت صادرات در بخش کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع غذایی درمورد به میوه، سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکبار است.

بر این مقدمه در یازده ماهه سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۵ میلیون تن میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره بار به قطعا ارزش آن را دارد تقریبی ۱.۵ میلیارد دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۹۰ هزار تن خشکبار به قطعا ارزش آن را دارد تقریبی ۱.۴ میلیارد دلار اجتناب کرده اند ایران صادر شده است.

ساخت، شیرینی، آب نبات، غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنیات سه گروه بعدی همراه خود بیشترین صادرات هستند کدام ممکن است به همین ترتیب ۱۲.۱، ۸ و هفت.۶ نسبت اجتناب کرده اند کل قطعا ارزش آن را دارد صادراتی صنایع کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذایی را به شخصی اختصاص داده اند. صادرات این سه گروه به همین ترتیب ۵۷۳ میلیون دلار، ۳۸۰ میلیون دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۸ میلیون دلار {بوده است}.

در ۲ گروه آخر کدام ممکن است کمترین صادرات را به شخصی اختصاص داده اند، محصولات دامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع تکیه کن به قطعا ارزش آن را دارد ۲۹۴ میلیون دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش گیاهی دارویی، وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت همراه خود قطعا ارزش آن را دارد ۲۴۹ میلیون دلار به میزان ۶.۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵.۳ {بوده است}. نسبت اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد کل صادرات به همین ترتیب. اختصاص به کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع غذایی.