سوء استفاده اجتناب کرده اند مقوا بازرگانی منصفانه موضوع شدید در کردستان است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند سنندج، محمد جباری صبح در حال حاضر در کارگروه رشد صادرات اقلیم کردستان گفت: رویکرد راهبردی کل قوه قضائیه در بحث شرکت ها مقامات، اقدامات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه رضایت افراد را جلب می تدریجی. منصفانه این سیستم مهم رشد مالی

وی افزود: کردستان یکی اجتناب کرده اند استان های اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطب کشاورزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال «ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی» باید همراه خود پیوند دادن محور کشاورزی موقعیت شخصی را در نتیجه گیری مانترا سال ایفا کنیم. وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزها.”

وی اظهار داشت: قوه قضائیه همراه خود حساسیت مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند تمامی توانمندی ها در راستای افزایش صادرات در مرزهای استانداری همراه با مقامات {خواهد بود}.

الجباری افزود: همراه خود ملاحظه به مرحله بالای تولیدات کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلاتی کدام ممکن است در مرزها همراه خود آن مواجه هستیم، باید انتظارات تجهیزات قضایی جهان برای رفع این مشکلات، رشد صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بازنگری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کارگروهی ویژه ادعا شود.

وی اظهار داشت: مرزها مملو اجتناب کرده اند اتفاقات مختلف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید مشکلات بخش امنیت در این محدودیت ها رفع شود.

دادستان وسط اقلیم کردستان اظهار داشت: کمیته ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور مرزها به در کنار سایر کارگروه ها اقدامات خوبی برای تعمیر مشکلات قبلی مرزهای جهان انجام داده است.

وی افزود: یکی اجتناب کرده اند اقدامات عالی در مرز بچماش مریوان، پیگیری موضوع تملک پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک می خواست این مرز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینی به مساحت حدود ۲۵ هکتار به محدوده گمرک مرزی اضافه تبدیل می شود. امتیازات امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره را توجه داشته باشید.”

جباری افزود: جهان مرزی بشمک اجتناب کرده اند استانداردهای مورد نیاز برخوردار نیست متعاقباً باید همراه خود حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق همه تجهیزات ها هرچه سریعتر به این محدودیت ها به استانداردهای مورد نیاز برسیم.

وی افزود: دادگستری کردستان سال قبلی وارد بخش صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات اجتناب کرده اند مرزهای جهان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ جرم در بخش مبادلات مرزی در موجود در مرزهای استان موجود است.

دادستان وسط جهان کردستان خاطرنشان کرد: پول خارجی حاصل اجتناب کرده اند صادرات باید به چرخه بانکی ملت بازگردانده شود از حمایت بی چون را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا اجتناب کرده اند صادرات موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرکنندگان باید به تعهدات شخصی در قبال این حمایت ها حرکت کنند.

وی اظهار داشت: تمامی متخلفان {در این} زمینه تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرم انگاری مورد نیاز صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید فهرستی اجتناب کرده اند آن اسامی به گروه صمت حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آنها جلساتی برگزار تبدیل می شود.

جباری افزود: باید به تعهدات صادرکنندگان پول خارجی حرکت شود، سال قبلی حدود ۱۰۰ میلیون دلار اجتناب کرده اند این محل بازگشت گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این توسعه یکپارچه می تواند داشته باشد.

وی یکپارچه داد: هرکس پول خارجی واردات کالا را اکتسابی تدریجی در صورتی کدام ممکن است به تعهدات شخصی حرکت نکند جرم محسوب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برابر قوانین همراه خود او برخورد تبدیل می شود.

دادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب سنندج عنوان کرد: شخص خاص برای واردات نهاده های دامی ۵ میلیون یورو پول خارجی اکتسابی کرده با این حال به تلاش شخصی حرکت نکرده است.

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی اظهار داشت: سوء استفاده اجتناب کرده اند مقوا بازرگانی در اقلیم کردستان نیز موضوعی شدید است کدام ممکن است باید به صورت جهادی همراه خود آن برخورد شود.

جباری افزود: آنچه در بخش مقوا بازرگانی در حال وقوع است همراه خود اهدافی کدام ممکن است مقامات {در این} این سیستم سبک تذکر دارد همخوانی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد انحراف شدید هستیم از برخی اشخاص حقیقی به صورت مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوتلگ همراه خود این مقوا ها اموال بوتلگ به کف دست می آورند. ”

انتهای پیام/۷۱/۲۳۳۰
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید