“سوغات ۲”; خوب داستان برتر برای تغییر اقامت به فیلمنیمه دوم سوغات داستان دختری را روایت می تدریجی کدام ممکن است تمایل دارد بلند مدت شخصی را همراه خود قبلی اش در یک واحد فیلم مرتبط تدریجی. فیلمسازی حرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی بلند مدت اوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اولین تعهد سینمایی اش تمایل دارد داستان بخشی اجتناب کرده اند قبلی غم انگیزش را به تصویر بکشد.