سیاه پوستان کمک خواهد کرد که شما اهل عرف در اماکن مقدس گوشواره های طلا اهدا می کنند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند رشت، مجید دوهندو رئیس ستاد بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن عتبات عالیات گیلان ظهر درست در این لحظه در ترکیبی خبرنگاران همراه خود خاص اینکه این ستاد تعهد مونتاژ، مرمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن عتبات عالیات را بر عهده دارد، اظهار کرد: این ستاد در جاری بهبود است. حضور زائران در عتبات عالیات.

وی همراه خود خاص اینکه نذر بر ایده اتصال شخص همراه خود ائمه اطهار علیهم السلام است، افزود: مواردی داشته ایم کدام ممکن است ناواروس گیلانی قیمت گوشواره طلای شخصی را به ستاد عتبات عالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بخشی اجتناب کرده اند کمک های ترکیبی آوری شده در ستاد سال تیز کردن کرد. منصفانه شهرستان است.

به گزارش دوهندو، سردار سلیمانی موسس ستاد عتبات عالیات بود اعضای این خدمه حقوق اکتسابی نمی کنند برای قلبشان کار می کنند.

وی همراه خود ردیابی به ارادت مردمان گیلان به ائمه اطهار (علیهم السلام) ذکر شد: سال قبلی همراه خود همه اسبابک ها بیماری عروق کرونر، بالا ارادت مردمان گیلان به ائمه اطهار(ع) به حاضر گذاشته شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا، باند استان ۴ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۰ میلیون تومان است قول هایی را به ستاد دادند.

رئیس ستاد بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن عتبات عالیات گیلان همراه خود خاص اینکه مانترا سال ۱۴۰۱ ما اینجا است کدام ممکن است هر گیلان سالانه ۷۵۰۰ تومان کمک خواهد کرد که شما ستاد عتبات عالیات بپردازد، افزود: این سیستم های ستاد برای سال ۱۴۰۱ است. بر ایده ۱۴ مرحله، استفاده اجتناب کرده اند قابلیت محافظت ستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا گام اول مشارکت مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گام دوم اجتناب کرده اند توانمندی های کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنج کاران بهره مند شوید او هست.

وی همراه خود ردیابی به ترکیبی آوری حدود ۲۰ تن برنج نذری اجتناب کرده اند کشاورزان در سال قبلی، افزود: استفاده اجتناب کرده اند قابلیت کارخانجات دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی کمک خواهد کرد که شما ستاد گام عکس در راستای بسیج مشارکت های مردم برای ستاد عتبات عالیات است.

دوهندو استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این قابلیت دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ امامزاده ها را اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم های ستاد در سال ۱۴۰۱ عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تیز کردن ستاد.

آن را اشاره کردن کنید گیلان، معاون رئیس ستاد تبدیل کردن عتبات عالیات مقبره عسگرین وی افزود: مسئولین پایگاه های از دوام در محلات، مسئولین ستاد عتبات عالیات {در این} محلات هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان نیز اجتناب کرده اند طریق این مدیران می توانند در تبدیل کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرمت حرم مطهر کمک کنند.

به آموزش داده شده است رئیس ستاد بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبادانی عتبات عالیات گیلان، داوطلبان می توانند همراه خود سند شناسایی در پایگاه {اطلاع رسانی} ستاد عتبات عالیات در امور مختلف اجتناب کرده اند جمله تبدیل کردن ستاد عتبات عالیات نمایندگی کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند شناسایی در سیستم ۲ سرور. زیارت علاوه بر این برای کمک های پولی به https://atabat.org مراجعه کنید.

دوهاندو علاوه بر این ذکر شد: عاشقان اهل بیت علیهم السلام نیز می توانند همراه خود شماره حساب ۰۱۰۶۰۶۹۷۹۷۰۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو شماره مقوا ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۴۹۷۵۷ نزد موسسه مالی سراسری به عهد شخصی حرکت کنند.

انتهای پیام/ ۸۴۰۰۷
این را برای صفحه اول سریع دهید