شاخص آلودگی هوای خوزستان به ۵۰۰ رسیددر شرایط آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری ناسالم، همه اشخاص حقیقی در صورت قرار تکل تمدید شده مدت کشف نشده هوای این کمیت بالقوه است علائم تنفسی را تخصص کنند. اشخاص حقیقی گروه ظریف نیز بالقوه است مجازات ها بیشتری داشته باشند. شرایط فوق العاده غیربهداشتی هشدار دهنده خوب اورژانس بهداشتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً سلامت کل باند در معرض خطر است.