شاخص های شهرت باید در همه بخش ها محاسبه شود/ «بهبود عادلانه مالی» موتور سیکلت محرکه بی نظیر مدیریت است.به گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در مونتاژ هیئت وزیران همراه خود بیان اینکه در واقع در سال جدید باید به نظر می رسید جدیدی به کارها، این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه در سال قبلی تکمیل شد، داشت، اظهار داشت: جا دارد اجتناب کرده اند مقام معظم مدیریت به خاطر رهنمودهای ایشان به مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنان ایشان در ابتدای سال تشکر کنم، از این سخنان باعث امیدواری مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات شد.

رئیس جمهور همراه خود تشکر اجتناب کرده اند اعتقاد رئیس معظم انقلاب به رویکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده مقامات، افزود: اعتقاد مدیریت سرمایه بزرگی برای ریاست جمهوری است. {در این} راستا باید خداوند متعال را شکر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را شکر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظ این سرمایه بود به همان اندازه سرمایه افزایش یابد.

رئیسی اظهار داشت: اولین نکته ای کدام ممکن است در بیانات مقام معظم مدیریت مورد تاکید قرار گرفت اینجا است کدام ممکن است مقامات باید امتحان شده تدریجی وجهه مردم شخصی را در همه بخش ها، {در میان} مردمان بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی همراه خود مردمان آسانسور تدریجی.

رئیس جمهور معنای این محوریت مدیریت را مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت دقیق مردمان در انتخاب گیری ها، انتخاب گیری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مشارکت در مردمان بخشی اجتناب کرده اند موضوع است. بخش مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی اینجا است کدام ممکن است در امتیازات مالی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی به مردمان فضایی داده شود کدام ممکن است به شما فرصت دهد مشکلات را رفع تدریجی. شاخص های شهرت باید به طور معمول محاسبه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اصولاً مورد تاکید قرار گیرد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه مقام معظم مدیریت راه آهن این مقامات را متمایز اجتناب کرده اند راه آهن مقامات های قبلی عنوان کردند، خاطرنشان کردند: این جاده باید همراه خود شفافیت اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایبندی به دیدگاه های ایشان کدام ممکن است محله به آن است خواستن دارد انجام شود.

رئیس جمهور اظهار داشت: چون آن است رئیس معظم انقلاب فرمودند این مقامات امید را در دل مردمان خشمگین کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش داده است. ملاحظه اصولاً به اقداماتی کدام ممکن است باعث افزایش امید مردمان تبدیل می شود تعهد همه مقامات است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه مقام معظم مدیریت حرکت را اجتناب کرده اند تولید دیگری مشخصه های سازنده مقامات دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو مقامات باید در بخش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش های مختلف ورزش بیشتری داشته باشد، افزود: چون آن است فرمودند: حساب کردن اجرای پوشش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغیه های کلی {در این} زمینه موجود است. مقامات.” آنچه این امید را افزایش می دهد اینجا است کدام ممکن است مقامات امتحان شده مضاعف شخصی را در اجرای پوشش ها اجتناب کرده اند جمله پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا ۱۴۰۱ افزایش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش کار کردن شفافی در خدمت شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان دارد.

مدیریت شناخته شده به عنوان سیگنال به ۲ موضوع افزایش کمیت خرید و فروش خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعقاد قراردادهای خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا نفت علیرغم اعمال تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدیدها ردیابی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کردند کدام ممکن است برخی تصور می کردند همراه خود وجود تحریم ها سودآور نمی شود، با این حال مقامات اقداماتی انجام داد کدام ممکن است خاص شد در زیر فشار تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارها می توان کارها را انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوعی است کدام ممکن است جای شناخت دارد.

وی در شکسته نشده سخنان شخصی همراه خود ردیابی به اینکه رئیس معظم انقلاب نیز در فرمایشات شخصی به بعضی دغدغه ردیابی کردند کدام ممکن است مقامات باید به آنها ملاحظه شدید تدریجی، خاطرنشان کرد: ایشان موضوع گرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم را یکی اجتناب کرده اند دغدغه های شخصی دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردیابی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا مقامات باید {در این} زمینه کاری خاص انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم را اجتناب کرده اند قبلی کلی بردن تدریجی.

رئیس جمهور همراه خود تاکید بر اینکه هم ابراز ضمانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم ابراز دغدغه مدیریت بر عهده مقامات است، اظهار داشت: دومین دغدغه ایشان تصمیماتی بود کدام ممکن است بالقوه است در کارگاه های کودک نوپا هر دو تاسیسات تولیدی هایی همراه خود کارمند کمتر ضرر تحمیل تدریجی. همراه خود ملاحظه به این دغدغه باید در اولین جایگزین مونتاژ ای همراه خود نظارت معاون اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور گروه مالی مقامات تشکیل شود به همان اندازه {در این} خصوص بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر شود.

رئیس جمهور اولویت عکس را به مقام معظم مدیریت مبنی بر بی اثر بودن پولشویی برای تحمیل اشتغال دقیق کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ایشان نگرانند کدام ممکن است این مقامات نیز اجتناب کرده اند اقدامات بی نتیجه مقامات های قبلی کدام ممکن است در به نظر می رسد اجتناب کرده اند اعتبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات برای تحمیل اشتغال استفاده کرده اند، آسیب ببیند با این حال در حرکت. هیچ کاری {وجود ندارد}

وی اظهار داشت: اگر مقامات دارایی ها هر دو امکاناتی را برای تحمیل اشتغال در تذکر می‌گیرد، meting out این دارایی ها باید همراه خود دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدیت به همان اندازه حصول نتیجه خاص یعنی اشتغال‌زایی دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل تایید پیگیری شود.

رئیس جمهور همراه خود دقیق اینکه مقام معظم مدیریت در سخنان شخصی دستورالعمل ها صریحی را صادر کردند، تصریح کرد: نظام اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوری ایشان بدست آوردن به «بهبود عادلانه مالی» است. در واقع منظور ایشان این نبود کدام ممکن است در امتداد طرف امتیازات مالی به امتیازات تولید دیگری اجتناب کرده اند جمله سنت ملاحظه نشود، اما علاوه بر این مدیریت فرمودند کدام ممکن است خواستن در این زمان ملت تاکید بر بهبود عادلانه مالی است.

رئیسی ۲ برابر شدن انواع نمایندگی های اطلاعات بنیان اجتناب کرده اند تذکر به سختی را اجتناب کرده اند تولید دیگری اشیا رئیس معظم انقلاب دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: در واقع این بدان معنا نیست کدام ممکن است کمیت متفاوت استاندارد در افزایش انواع اطلاعات بنیان ها شود. نمایندگی ها ; مسلماً ترکیب اسمی نمایندگی های اطلاعات بنیان به نفع آنها نیست.

رئیس جمهور همراه خود تاکید بر اینکه مهمترین شاخص سنجش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار تجهیزات ها در سال ۱۴۰۱ اقدامات اطلاعات بنیان {خواهد بود}، اظهار داشت: انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشبرد امور بر ایده الگوهای اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال اجتناب کرده اند شاخص های بی نظیر سنجش تجهیزات ها در سال بلند مدت {خواهد بود}. ” {در این} راستا اگرچه اصولاً توجهات معطوف به وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی است، با این حال همه تجهیزات‌ها وظیفه خطیری در تحمیل اشتغال دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت تعاون نیز متولی ترتیب مقررات بین بخش‌های مختلف است.

وی اصل عکس اجتناب کرده اند رئیس معظم انقلاب برای خودکفایی مقامات در ملت به طور قابل توجهی در زمینه تولیدات کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین کالاهای اساسی را آرزو کرد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: مقام معظم مدیریت باید {در این} کار تسریع کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند الگوهای اشخاص حقیقی آگاه {در این} زمینه اصولاً استفاده شود. در واقع خودکفایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند الگوهای اطلاعات بنیان ارتباط تنگاتنگی همراه خود همه بخش ها دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید به خودکفایی در بخش کشاورزی محدود شود.

رئیس جمهور همراه خود تصریح بر اینکه نکته بعدی کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب اسلامی مورد ملاحظه قرار دادند، بکارگیری اشخاص حقیقی در جایگاهی کبریت همراه خود آموزش آنان است، اظهار داشت: این موضوع باید پیگیری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی در جایگاهی کبریت همراه خود آن استفاده شوند. تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش آنها.”

رئیسی همراه خود تاکید بر اینکه علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات باید مبنای حرکت انقلابی مقامات به طور قابل توجهی در بخش اقتصاد باشد، اظهار داشت: {در این} راستا پوشش های مصوب نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول محور حرکت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت وجود در اجرا، جای بحث دارد.» بازخورد کمیته های کارشناسی

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ستاد توافق مالی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته های کاری آن بومی برای اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح امتیازات مالی است. {در این} کمیته ها است کدام ممکن است باید راه های اعمال قوانین را مورد بحث قرار داد کدام ممکن است ما را به هدف نزدیک می تدریجی کدام ممکن است ارزش کمتری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} را افزایش می دهد. کمیته های تخصصی دولتی نیز محل مناسبی برای این گونه بحث ها هستند، از بدون در نظر گرفتن انتخاب گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری اصولاً باشد، مشکلات کمتری در اجرا خواهیم داشت.

وی همراه خود تاکید بر اهمیت ارتقای عملکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم مردمان در اقتصاد اظهار داشت: همه وزارتخانه ها باید در امتداد طرف تجهیزات های اجرایی حال، بخشی برای پیگیری این سیستم های گروه های اطلاعات بنیان تحمیل کنند به همان اندازه همراه خود گروه های مختلف آموزشی ارتباط نزدیک داشته باشند. به طور قابل توجهی معاونت آموزشی رئیس جمهور».

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به برگزاری کلاس ها در همین زمینه کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال قبلی تحریک کردن شد، افزود: بنا به اصل مدیریت این کلاس ها باید خیلی اصولاً برگزار شود. معاونت آموزشی ریاست جمهوری باید همراه خود مدیریت ذیربط این سیستم های اطلاعات بنیان برای تمامی وزارتخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها جلساتی برگزار تدریجی به همان اندازه همراه خود رویکرد مشکل محور برای هر تجهیزات پروژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های اطلاعات بنیان رئوس مطالب شود.

رئیس جمهور علاوه بر این تاکید کرد: دانشکده ها باید در زمینه های مختلف صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی {در این} زمینه حضور داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف موضوعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی، راهکارهایی برای رفع مشکلات در بخش حرکت حاضر دهند.

رئیس جمهور نکته مهم بعدی برای رفع ضرر را مدیریت کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل انگیزه در نیروی انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: {نیروی کار} همراه خود انگیزه در ملت به میزان خواستن موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران باید امتحان شده کنند به همان اندازه {نیروی کار} همراه خود انگیزه بیشتری به بخش بدهند.

وی شکسته نشده داد: نکته مهم تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است در این زمان انتظارات مردمان اجتناب کرده اند مقامات همراه خود ۷ ماه در گذشته خاص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً باید خاص اجتناب کرده اند روزهای ابتدایی مقامات کار کنیم. فرمایشات فعلی مقام معظم مدیریت وظیفه ما را تعدادی از برابر می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی اصولاً ورودی برویم، بازخورد طرفدار هر دو ناهماهنگ تولید دیگری باورپذیر نیست.

رئیس جمهور تاکید کرد: ساخت مهمترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکسیر مانترا سال ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی است، باید تمام امتحان شده شخصی را برای رشد ساخت همراه خود محوریت اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اعضای مقامات موظف به گزارش هستند. کار کردن آنها در بدست آوردن به مانترا سال در فواصل مشترک یکی ۲ ماهه.