شخص ۴۵ ساله بر تأثیر برخورد همراه خود مترو کرج جان باخترئیس گروه شومینه نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها امنیت شهرداری کرج ادعا کرد: مردی ۴۵ ساله بر تأثیر برخورد همراه خود مترو کرج جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت داد.