شن. بروزترین tp-date سیستم سوئیچ | فارس نیوز


سیستم بار شهری سندباد بر ایده مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری ها ممکن است طراحی شده است. این سامانه جدا از بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جابجایی مسافران، کشتی کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی معادل سوئیچ وجه، تیز کردن قبض، هزینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره، در بلند مدت نزدیک، تامین کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها، تیز کردن تحت وب ایمن، وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رستوران، فروشگاه مواد غذایی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند شرکت ها تولید دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از منظوره تولید دیگری را حاضر خواهد داد.

همراه خود استفاده اجتناب کرده اند پلتفرم سندباد، می توانید به انتخاب گسترده ای اجتناب کرده اند شرکت ها تحت وب ورود داشته باشید.

سندباد برای اولین بار در ملت در راستای محافظت حقوق رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه اجتناب کرده اند نیازهای آنان، رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های آنان را با بیرون بیمه اجتماعی خرس محافظت مکان ها.

برای داده ها تا حد زیادی می توانید به شبکه موقعیت یابی سندباد به نشانی www.sandbad.io مراجعه کنید.
این را برای صفحه اول سریع دهید


این متن خوب تبلیغ بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای آن توسط خریدار ارائه شده است.