شکایت هیئت منصفه اجتناب کرده اند فرهاد مجیدیفرهاد مجیدی پس اجتناب کرده اند شکست مقابل ناجی در جملاتی کنایه آمیز اظهار داشت: داوری کدام ممکن است روزی کدام ممکن است من می خواهم فوتبال تفریحی می کردم ناپاک می شد، حالا در تخصص شخصی علیه استقلال صحبت می تنبل.