شکست در ورزشی های زودتر باعث آزار بازیکنانم شد/ ما اصلا دفاعی ورزشی نمی کنیم


به گزارش شفاف، محرم نویدکیا در نشست خبری پیش اجتناب کرده اند دیدار تیمش مقابل التعاون اظهار داشت: در ورزشی زودتر مقابل التعاون شکست فوق العاده بدی را بدست آمده کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانیم کدام ممکن است فردا ورزشی ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمی داریم کدام ممکن است ممکن است کمک تدریجی. ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است مشکلات زیادی را برای یکپارچه تحمیل تدریجی.» تحمیل کار. ما باید فوق العاده مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ورزشی کنیم. این همکاری نتایج خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل احترامی به انگشت آورد، با این حال امیدوارم بتوانیم خوشایند ورزشی کنیم.

وی یکپارچه داد: ۲ باخت متوالی گیمرها را ناراحت کرد با این حال همه تصمیم گرفت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می کنند به همان اندازه خوشایند ورزشی کنند، امیدوارم تحمل تاثیر قرار نگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین سبک یکپارچه دهند به همان اندازه بتوانیم به نتیجه دلخواه برسیم، ما در همه زمان ها سعی کردیم ورزشی خودمان را انجام دهیم. در چنین ورزشی هایی خالص است کدام ممکن است چشم انداز داشته باشید با این حال گیمرها باید بیشتر اجتناب کرده اند مکان ها استفاده کنند. در ورزشی سوم نمی توان گیمرها را سنجید از ورزشی را باختیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده در ورزشی دوم به سختی جایگزین اجتناب کرده اند انگشت گذشت داریم. .همراه خود این جاری من می خواهم به گیمرها ایمان دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانم کدام ممکن است اگر امتحان شده بیشتری کنند می توانیم نتایج خوبی بگیریم.

نویدکیا اظهار داشت: ما به فرآیند همیشگی شخصی ورزشی می کنیم. سعی می کنیم تهاجمی ورزشی کنیم با این حال باید باهوش تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش چشم انداز تر اجتناب کرده اند در گذشته باشیم به همان اندازه بتوانیم ورزشی شخصی را انجام دهیم. ما تحت هیچ شرایطی حفاظت ورزشی نمی کنیم. علاوه بر این بورگاس بقیه گیمرها ما در امتداد طرف خدمه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تمام توان ورزشی خواهیم کرد. ریختن ورزشی زودتر هم منصفانه اتفاق فوتبالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما هم مثل در همه زمان ها به کارمان یکپارچه می دهیم.

سپاهانی ها در تحریک کردن در اطراف بازگشت رقبا های لیگ قهرمانان آسیا اجتناب کرده اند ساعت ۰۰:۴۵ صبح در امروز (سه شنبه) به مصاف التعاون خواهند سر خورد.