شیرینی معافیت گمرکی را مردمان حس نمی کنند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند آبادان، سعید محمد دبیر شورای برتر مناطق آزاد در مونتاژ تعمیر سبدها ساخت در آبادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرمشهر گفت: حدود ۳۰۰ واحد اقتصادی در آبادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرمشهر موجود است کدام ممکن است ۵۰ سهم آنها تعطیل هستند. .

وی افزود: ما باید واقعیت ها را بگوییم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در راه حلی باشیم کدام ممکن است به نتیجه تغییر شود. ما باید در سفرهای شخصی به قلمرو راه چاره ای پیدا کنیم.

وی همراه خود ردیابی به اینکه ملت عراق ۸۴ پست اسکله در فاور تحمیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در رفتن اجتناب کرده اند ، افزود: وضعیت مرزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذرگاه همچنان بسته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزهای شلمشه تاثیر زیادی در گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانزیت دارد با این حال در جاری حاضر بسته است. هفته قبلی گذر ۲۰۰۰ میلیارد تومانی شلمچه بسته شد.

وی ذکر شد: در زمینه گردشگری آموزشی می توانیم همراه خود عراق تجارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس کنیم کدام ممکن است این امر باعث افزایش وضعیت معیشتی مردمان تبدیل می شود.

دبیر شورای برتر مناطق آزاد در ملت ذکر شد: قابلیت بالایی در بخش گردشگری سلامت در قلمرو موجود است کدام ممکن است همراه خود وزیر بهداشت صحبت کردیم. همه اینها روزی کارآمد است کدام ممکن است سرمایه گذار حضور داشته باشد چون مقامات قابلیت ندارد.

مشاور رئیس جمهور ذکر شد: معامله گران همراه خود ملاحظه به ناامنی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی وقت برای به قلمرو می آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشوق هایی کدام ممکن است دنیا در بخش مناطق آزاد تخصص کرده در مناطق آزاد است.

وی خاطرنشان کرد: قلمرو آزاد باید خارج اجتناب کرده اند محدوده گمرک باشد. وی ذکر شد: این ادبیات اساسی مناطق آزاد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مبانی مترقی ملت ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید از طریق جهان موجود است.

محمد ذکر شد: گمرک به هیچ عنوان آمادگی خروج مناطق آزاد را ندارد مردمان شیرینی معافیت گمرکی را بافت نمی کنند.

دبیر شورای برتر مناطق آزاد ذکر شد: ۱۳ دی ماه قانونی ابلاغ شد کدام ممکن است اکنون تولیدکننده باید ۲ به همان اندازه سه برابر مالیات بر خوب ارزش افزوده صنوبر تنبل. ممکن است در راس تقاضا بازرسی این قوانین را داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است بحث مناطق آزاد مطرح تبدیل می شود باید منصفانه گروه تخصصی اجتناب کرده اند مناطق آزاد حضور پیدا کنند. این امتیازات باید پیگیری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین فعلی مجلس باید قطع شود.

محمد ردیابی کرد کدام ممکن است قوانین ۴ ژانویه دارای نقص های قابل توجهی است. وی افزود: {در این} قوانین سه شرط اجتناب کرده اند جمله قلمرو آزاد لحاظ شد کدام ممکن است این موضوع در اروند اجرا شد، در قلمرو آزاد مسکن وجود نداشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراز تجاری خوش بینانه باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه دهید واحدهای تولیدی تعدادی از سال ورزش کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است فرصتی برای {نفس کشیدن} برای به انگشت انتقال تعادل خوش بینانه دارید.

وی تصریح کرد: سه شرط مقرر {در این} ماده قانونی برای ادغام کردن هیچ منصفانه اجتناب کرده اند مناطق آزاد ملت نمی شود.

محمد ذکر شد: «اختلافات هویج باید رفع شود از بیشتر اینها ادراک به نفع تولیدکننده هر دو صادرکننده نخواهد بود.

وی شکسته نشده داد: حاکمیت باید در قلمرو آزاد محور شود، پیمانکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام تعهدات ارزی برای تولیدکنندگان معضل شده است، راه رفع این موضوع اجرای دستور ۶۵ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حد زیادی می توان مشکلات فعالان مالی رفع شد.”

انتهای پیام/ ۷۲۰۵۸
این را برای صفحه اول سریع دهید