صادرات ۱۱ میلیون دلاری نمایندگی های تعاونی استان اردبیل


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اردبیل، بهروز رحیم زاده ظهر در حال حاضر در نشست همراه خود تعاونی های استان اردبیل تصدیق شد: سال قبلی تعاونی های اردبیل به کشورهای مختلف اجتناب کرده اند جمله آلمان، روسیه، قطر، ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … صادر شد. جمهوری آذربایجان او توانست ۱۱ میلیون دلار برای ملت ترکیبی آوری تنبل.

وی افزود: {به دلیل} سازماندهی سامانه پرونده تعاونی در ملت، تمامی سطوح تشکیل تعاونی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه ها با بیرون خواستن به مراجعه نامزدها به محل های کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت ارائه دهندگان دیجیتال اجتناب کرده اند طریق این سامانه انجام تبدیل می شود.

ورزش ۱۹۵۰ نمایندگی تعاونی در استانداری اردبیل

مدیرکل تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی استانداری اردبیل تصریح کرد: در راستای همگانی سازی اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به سهم تعاونی در اقتصاد ملت، ۱۹۵۰ تعاونی همراه خود تحمیل جایگزین شغلی برای ۱۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ نفر در ورزش های مالی نمایندگی می کنند.

رحیم زاده همراه خود دقیق اینکه همکاری همراه خود ملاحظه به شرایط کنونی ملت راه بی نظیر دموکراتیزه کردن اقتصاد است، تصریح کرد: انباشت سرمایه های اندک برای ورزش های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل افزایش ساخت به طور قابل توجهی در مناطق کودک نوپا، نیازها بی نظیر را دنبال می تنبل. همکاری .

وی اظهار داشت: طی عالی سال قبلی ۱۲ تعاونی راکد همراه خود تنظیم موضوع ورزش، تنظیم اعضای هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریق تسهیلات سرزنده شدند.

انتهای پیام/۳۴۶۳/
این را برای صفحه اول هدایت دهید