صدور بیش اجتناب کرده اند ۱۸ هزار برگه معاینه فنی ناوگان کل خراسان شمالی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بجنورد به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی اداره کل بار اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی خراسان شمالی، سعید سبحانی معاون بار اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی استان گفت: . ۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۹ مقوا معاینه فنی ناوگان با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه با کیفیت صنعتی استانداری در سال قبلی صادر شد.

وی همراه خود دقیق اینکه ۲۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۶ نفر برای بدست آمده مقوا معاینه فنی ناوگان به امکانات معاینه فنی با کیفیت صنعتی مکانیک مراجعه کردند، ذکر شد: برای ۱۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸۹ واحد ناوگان در مرحله یک و سه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۰ ناوگان پس اجتناب کرده اند تعمیر نقص، مقوا معاینه فنی صادر شد. ۴۴۸۷ ناوگان {به دلیل} عدم تعمیر نواقص سودآور به بدست آمده این مقوا نشدند.

معاون بار اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی افزود: امکانات معاینه فنی مکانیک ناوگان کلی با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه با کیفیت صنعتی در شهرهای بجنورد، شیروان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسفراین مستقر هستند کدام ممکن است وضعیت ناوگان کلی را تعیین مقدار می کنند. در مواردی مشابه با ترمز ، سیستم احتراق، روشنایی، کمک فنر، سیستم های سرمایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمایشی، برف پاک کن، کمربند امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره.

سبحانی همراه خود دقیق اینکه {در این} مدت کمیته نظارت اجتناب کرده اند ۵۱ وسط معاینه فنی استانداری بازدید کرد، شکسته نشده داد: معاینه فنی ناوگان بار کلی در کاهش تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای امنیت تردد در بزرگراه ها فوق العاده کارآمد است.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول سریع دهید