صدور مجوز راه اندازی ۴۹ شهرداری در سال قبلی


به گزارش شفاف، دی مهدی جمال نژاد ذکر شد: همراه خود تشکیل شهرداری های مذکور برای اجرای تفاهم نامه ماده (۶) آیین نامه اجرایی قوانین تعاریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای ادارات جمهوری اسلامی ایران موافقت شد. تبصره (۱) ماده (۱) قوانین شهرداری.

به گزارش روابط کلی گروه امور شهرداری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاری های ملت، جمالی نژاد افزود: مجوزهای شهرداری {در این} شهرها پس اجتناب کرده اند انجام تعهدات افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان بومی برای تامین پتانسیل ها، از دستگاه، اراضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان های شهرداری صادر شد. .

تأمین: ایسنا