ضعیف پایین مشکل بهبود صنعت در شهرضا


محمد ابراهیم خاتمی، رئیس اداره صمت شهرضا در ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگار فارس در شهرضا همراه خود دقیق اینکه این شهرستان دارای ۳ شهرک تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ جهان تجاری سرزنده است، تصدیق شد: شهرستان شهرضا دارای ۳۴۴ قالب توسط دست اجرا برای ادغام کردن ۳۱۳ قالب جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱ قالب بهبود  همراه خود سرمایه‌گذاری ۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۶ میلیارد تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال ۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۸ نفر است.

وی همراه خود ردیابی به انواع ۴۹۶ پروانه بهره‌‌برداری حال همراه خود سرمایه‌گذاری ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۷ میلیارد تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال ۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۴ نفر در شهرضا افزود: شهرضا اجتناب کرده اند تذکر انواع پروانه بهره‌برداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاری تجاری به بهره‌ برداری رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال تحمیل شده در استان رتبه هفتم را دارا است.

خاتمی همراه خود دقیق اینکه شهرضا در بخش قالب‌های توسط دست اجرا رتبه ۵ را اجتناب کرده اند تذکر انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال در استان اصفهان دارا است، ذکر شد: طبق فینال بازرسی واحدهایی کدام ممکن است بالای ۱۰ نفر اشتغال تحمیل کرده‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده هستند ۱۷۶ واحد همراه خود اشتغال ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶ نفر موجود در شهرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳ واحد همراه خود اشتغال  ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۵ نفر در خارج اجتناب کرده اند شهرک‌های تجاری مستقر هستند.

رئیس اداره صمت شهرضا دقیق کرد: اجتناب کرده اند انواع ۶۲ واحد راکد شهرستان شهرضا انواع ۳۵ واحد در موجود در شهرک‌های تجاری شهرضا موجود است کدام ممکن است ۳۲ واحد قابلیت احیا همراه خود سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد تومان دارد کدام ممکن است {در این} صورت اشتغال ۴۶۰ نفر مهیا می‌شود.

وی یکپارچه داد: ۸ واحد راکد قابل احیا نیز خارج اجتناب کرده اند شهرک‌های تجاری کدام ممکن است همراه خود سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد تومان قابلیت احیا داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبب اشتغال ۳۶۴ نفر را در صورت ورزش مجدد فراهم می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹ واحد غیرقابل احیا نیز در خارج اجتناب کرده اند شهرک‌ها داریم.

خاتمی همراه خود دقیق اینکه شهرضا همراه خود ۴۴ معدن سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال ۳۰۷ نفر رتبه هشتم را در استان دارد، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰، ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳۸ نفر سازمانی اشتغال بخش صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش شهرضا بوده کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰ نفر محقق شده کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند توضیحات عدم باور آن برتر قدم گذاشتن تکنولوژی ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش صنایع انرژی بر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش خواستن به نیروی انسانی در بخش ساخت است.

رئیس اداره صمت شهرضا اضافه کرد: دومین علت محقق نشدن سازمانی اشتغال در شهرضا، کاهش تقاضا در بخش راه‌اندازی کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنفی  است، بیش اجتناب کرده اند ۱۱ هزار واحد صنفی {در این} شهرستان موجود است کدام ممکن است در مقابل همراه خود معمولی کشوری بالاترین سرانه صنفی را داریم.

وی همراه خود دقیق اینکه تلنگر اشتغال بین واحدهای تجاری موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای کارگری متخصص بین واحدهای تولیدی در ورود به هستند، خاطرنشان کرد: در برخی اسبابک ها تهیه کنید نیروی واحدهای جدید اجتناب کرده اند تعدیل نیروهای واحدهای تولید دیگری تهیه کنید می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال جدید مستقیم کاهش یافته است کدام ممکن است در واقع علت تولید دیگری آن ضعیف نیروهای متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی در شهرستان است.

خاتمی در بخش عکس اجتناب کرده اند صحبت‌های شخصی همراه خود دقیق اینکه قابلیت شهرک‌های تجاری شهرضا پایان دادن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینی برای واگذاری نیست، یکپارچه داد: در شهرک‌های تجاری اکثر پایین‌ها واگذار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاران جدید کدام ممکن است می‌خواهند در سایر مناطق تجاری اجتناب کرده اند جمله پاتله، پرزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرم سرمایه‌گذاری کنند، همراه خود مخالفت اداره ایمنی تنظیم زیست {به دلیل} نبود متولی برای آن مناطق مواجه می‌شوند.

رئیس اداره صمت شهرضا همراه خود دقیق اینکه نمایندگی شهرک‌های تجاری در تملک مناطق تجاری شهرضا محدودیت‌هایی دارد، دقیق کرد: بعضی اجتناب کرده اند این پایین‌های تجاری درمورد به دارایی ها خالص، گروهی تولید دیگری راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضی سند تصرف خصوصی دارند کدام ممکن است باید تصمیمی برای این مناطق گرفته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو شرایط تغییر شدن آن‌ها به شهرک تجاری شخصی هر دو ناحیه تجاری تسهیل شود.

وی همراه خود ردیابی به اشکال آب در بخش صنعت شهرضا ذکر شد: هر ساله در ماه‌های خوب و دنج اشکال تهیه کنید آب برای بخش‌های مختلف اجتناب کرده اند جمله کشاورزان، دامداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای تجاری موجود است کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند آن توسط تانکرهای آبرسان تهیه کنید می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اشکال به همان اندازه پایان دادن پتانسیل ها زیربنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی تانکرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاه‌داران یکپارچه دارد.

انتهای پیام/۶۳۱۰۱/آ/
این مطلب را برای صفحه اول هدایت کنید