طرحی برای ترور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرنگونی پوتینرئیس سرویس اطلاعاتی وزارت حفاظت اوکراین روز یکشنبه در پستی در fb نوشت: “مسمومیت، بیماری ناگهانی، تصادف – نخبگان روسیه در جستجوی راه هایی برای سرنگونی پوتین هستند.”